Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) to smell , to scent
Pinyin XIU4 Jyutping cau3 Viet súc

Unicode 5.2
Character Definition piece together , assemble
Pinyin COU4 Jyutping cau3 On SOU Kun MINATO ATSUMARU Korean CWU
Traditional U+6E4A

Unicode 5.2
Character Definition smell , scent , sniff ; olfactive
Pinyin XIU4 Jyutping cau3 hung3 On KYUU Kun KAGU Hangul Korean HWU

Unicode 5.2
Character
Pinyin COU4 ZOU4 Jyutping cau3 On SOU SU Viet táu

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHOU4 Jyutping cau3 On SHUU SHU KYUU KU Kun NIOI

Unicode 5.2
Character Definition piece together , assemble
Pinyin COU4 Jyutping cau3 On SOU Kun MINATO ATSUMARU Hangul Korean CWU Tang tsòu
Simplified U+51D1

Unicode 5.2
Character Definition bromine
Pinyin XIU4 Jyutping cau3

Unicode 5.2
Character Definition parched wheat or rice ; broken grain
Pinyin QIU3 Jyutping cau3 jau2 zau2 On KYUU KU SHOU Kun IRIGOME Hangul Korean KWU Tang kiǒu

Unicode 5.2
Character Definition between the skin and the flesh
Pinyin COU4 Jyutping cau3 On SOU SU Kun KIME Hangul Korean CWU

Unicode 5.2
Character Definition smell , stink , emit foul odor
Pinyin CHOU4 XIU4 Jyutping cau3 On SHUU KYUU Kun KUSAI NIOI KAGU Hangul Korean CHWI Tang chiòu Viet

Unicode 5.2
Character Definition hubs of wheel ; converge around
Pinyin COU4 Jyutping cau3 On SOU Kun ATSUMARU Hangul Korean CWU
Simplified U+8F8F

Unicode 5.2
Character Definition hubs of wheel ; converge around
Pinyin COU4 Jyutping cau3
Traditional U+8F33

Unicode 5.2
Character Definition smell ; to smell
Pinyin XIU4 Jyutping cau3 On KYUU Kun KAGU

Unicode 12.1
Character Definition ( same as ) to smell , to scent
Pinyin xiù Jyutping cau3 Viet súc

Unicode 12.1
Character Definition piece together , assemble
Pinyin còu Jyutping cau3 On SOU Kun MINATO ATSUMARU Korean CWU
Traditional U+6E4A

Unicode 12.1
Character Definition smell , scent , sniff ; olfactive
Pinyin xiù Jyutping cau3 hung3 On KYUU Kun KAGU Hangul : 0N Korean HWU

Unicode 12.1
Character
Pinyin zòu Jyutping cau3 On SOU SU Viet táu

Unicode 12.1
Character
Pinyin chòu Jyutping cau3 On SHUU SHU KYUU KU Kun NIOI

Unicode 12.1
Character Definition piece together , assemble
Pinyin còu Jyutping cau3 On SOU Kun MINATO ATSUMARU Hangul : 0N Korean CWU Tang tsòu
Simplified U+51D1

Unicode 12.1
Character Definition bromine
Pinyin xiù Jyutping cau3

Unicode 12.1
Character Definition parched wheat or rice ; broken grain
Pinyin qiǔ Jyutping cau3 jau2 zau2 On KYUU KU SHOU Kun IRIGOME Hangul : 1N Korean KWU Tang kiǒu

Unicode 12.1
Character Definition between the skin and the flesh
Pinyin còu Jyutping cau3 On SOU SU Kun KIME Hangul : 1N Korean CWU

Unicode 12.1
Character Definition smell , stink , emit foul odor
Pinyin chòu Jyutping cau3 On SHUU KYUU Kun KUSAI NIOI KAGU Hangul : 0E Korean CHWI Tang chiòu Viet

Unicode 12.1
Character Definition hubs of wheel ; converge around
Pinyin còu Jyutping cau3 On SOU Kun ATSUMARU Hangul : 0N Korean CWU
Simplified U+8F8F

Unicode 12.1
Character Definition hubs of wheel ; converge around
Pinyin còu Jyutping cau3
Traditional U+8F33

Unicode 12.1
Character Definition smell ; to smell
Pinyin xiù Jyutping cau3 On KYUU Kun KAGU

𩡗
Unicode 12.1
Character 𩡗
Jyutping cau3

Records 1 - 27 of 27 retrieved in 228 ms