Unicode 5.2
Character Definition rim of a wheel ; felly ; felloe , a kind of carriage
Pinyin CHAN2 Jyutping dan1

Unicode 5.2
Character Definition cinnabar ( native HgS ); vermilion ( artificial HgS used as pigment )
Pinyin DAN1 Jyutping daan1 On TAN Kun AKA NI Hangul Korean TAN Tang *dɑn dɑn Viet đam
Variant U+F95E

Unicode 5.2
Character Definition a small jar ; to bear a burden ; a load of two
Pinyin DAN1 Jyutping daam1 On TAN SEN ZEN Kun NINAU NITAI KOGAME Hangul Korean TAM

Unicode 5.2
Character Definition exhausted
Pinyin DAN1 Jyutping daan1 On TAN Korean TAN

Unicode 5.2
Character
Pinyin DAN1 Jyutping daan1 On TAN Kun ZUSHI HAKO Korean TAN

Unicode 5.2
Character Definition single , individual , only ; lone
Pinyin DAN1 SHAN4 CHAN2 Jyutping daan1 On TAN Kun HITOE Korean TAN SEN
Traditional U+55AE

Unicode 5.2
Character Definition same as U+55AE , single , individual , only ; lone
Pinyin DAN1 On TAN Kun HITOE Korean TAN SEN
Variant U+55AE

Unicode 5.2
Character Definition single , individual , only ; lone
Pinyin DAN1 SHAN4 CHAN2 Jyutping daan1 sin4 sin6 On TAN Kun HITOE Hangul Korean TAN SEN Tang *zhiɛn dɑn Viet đơn
Simplified U+5355 Variant U+5358

Unicode 5.2
Character
Pinyin DAN1 ZHAN1 On SEN TAN Kun URUSAKUSHABERU Viet thèm

Unicode 5.2
Character Definition heap , mound , block of stone
Pinyin DUN1 Jyutping dan1 dan2 deon1 On TON Hangul Korean TON Viet đôn

Unicode 5.2
Character
Pinyin DUN1 Jyutping dan1

Unicode 5.2
Character
Pinyin DAN1

Unicode 5.2
Character
Pinyin DAN1

Unicode 5.2
Character Definition carry , bear , undertake
Pinyin DAN1 DAN4 Jyutping daam1 daam3 On TAN KETSU SEN Kun NINAU KATSUGU OU Hangul Korean TAM
Simplified U+62C5

Unicode 5.2
Character Definition utmost , entirely , quite ; use up
Pinyin DAN1 Jyutping daan1
Traditional U+6BAB

Unicode 5.2
Character Definition utmost , entirely , quite ; use up
Pinyin DAN1 Jyutping daan1 On TAN Kun TSUKIRU Hangul Korean THAN
Simplified U+6B9A

Unicode 5.2
Character Definition big jar
Pinyin DAN1 Jyutping daam1

Unicode 5.2
Character Definition gloat , stare at ; to delay , to loiter , to hinder
Pinyin DAN1 TAN2 CHEN3 Jyutping daam1 On TAN Kun NIRAMU Hangul Korean THAM Viet xẩm

Unicode 5.2
Character
Pinyin DAN1

Unicode 5.2
Character
Pinyin DUN1 Jyutping dan1 deon1

Unicode 5.2
Character Definition small bamboo basket for holding
Pinyin DAN1 Jyutping daan1 On TAN Kun HAKO Korean TAN
Traditional U+7C1E

Unicode 5.2
Character Definition small bamboo basket for holding
Pinyin DAN1 Jyutping daan1 On TAN Kun HAKO Hangul Korean TAN Tang dɑn
Simplified U+7BAA

Unicode 5.2
Character Definition ears without rim
Pinyin DAN1 On TAN BAN MAN DAN NAN Kun TAN BAN MAN

Unicode 5.2
Character Definition indulge in ; be negligent
Pinyin DAN1 Jyutping daam1 On TAN Kun FUKERU Hangul Korean THAM Tang dom Viet xẩm
Variant U+8EAD

Unicode 5.2
Character Definition ears without rims ; a personal name
Pinyin DAN1 Jyutping daam1 Hangul Korean TAM

Unicode 5.2
Character
Pinyin DAN1

Unicode 5.2
Character Definition unlined garment
Pinyin DAN1 Jyutping daan1 On TAN Kun HITOE Viet thiền

Unicode 5.2
Character Definition to squat ; to crouch
Pinyin DUN1 Jyutping dan1

Unicode 5.2
Character Definition to delay ; to loiter ; to hinder
Pinyin DAN1 Jyutping daam1 On TAN Kun HUKERU
Variant U+803D

Unicode 5.2
Character Definition county in Hebei province
Pinyin DAN1 Jyutping daan1
Traditional U+9132

Unicode 5.2
Character Definition county in Hebei province
Pinyin DAN1 DUO1 Jyutping daan1 On TAN TA Hangul Korean TAN Tang dɑn
Simplified U+90F8

Unicode 5.2
Character Definition wine with bird poison added
Pinyin DAN1 ZHEN4 Jyutping daam1 zam6 On TAN CHIN Kun FUKERU Hangul Korean THAM Viet đam

Unicode 5.2
Character Definition ( Cant .) to raise the head
Pinyin DAN1 Jyutping daam1

Unicode 5.2
Character Definition red
Pinyin DAN1 DAN3 Jyutping daam2 dam2 On TAN TON CHIN Kun AKA Tang tǒm

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin dan1
English red ; pellet ; powder ; cinnabar

丹佛
CEDict 100318
Traditional 丹佛 Simplified 丹佛
Pinyin Dan1 fo2
English Denver , Colorado

丹參
CEDict 100318
Traditional 丹參 Simplified 丹参
Pinyin dan1 shen1
English Salvia miltiorrhiza丹尼
CEDict 100318
Traditional 丹尼 Simplified 丹尼
Pinyin Dan1 ni2
English Danny ( name )

丹尼斯
CEDict 100318
Traditional 丹尼斯 Simplified 丹尼斯
Pinyin dan1 ni2 si1
English Dennis ( name )

丹尼爾
CEDict 100318
Traditional 丹尼爾 Simplified 丹尼尔
Pinyin dan1 ni2 er3
English Daniel ( name )丹布朗
CEDict 100318
Traditional 丹布朗 Simplified 丹布朗
Pinyin Dan1 Bu4 lang3
English Dan Brown ( American novelist )

丹徒
CEDict 100318
Traditional 丹徒 Simplified 丹徒
Pinyin Dan1 tu2
English Dantu district of Zhenjiang city 鎮江市 | 镇江市 [ Zhen4 jiang1 shi4 ], Jiangsu

丹徒區
CEDict 100318

丹心
CEDict 100318
Traditional 丹心 Simplified 丹心
Pinyin dan1 xin1
English loyal heart ; loyalty

丹方
CEDict 100318
Traditional 丹方 Simplified 丹方
Pinyin dan1 fang1
English folk remedy

丹東
CEDict 100318

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 272 ms