Unicode 5.2
Character Definition surname ; hole , burrow ; corrupt
Pinyin DOU4 DU2 Jyutping dau3 dau6 On TOU TOKU Kun ANA Hangul Korean TWU Tang dhòu
Simplified U+7AA6

Unicode 5.2
Character Definition beans , peas ; bean-shaped
Pinyin DOU4 Jyutping dau2 dau6 On TOU ZU Kun MAME TAKATSUKI Hangul Korean TWU Tang dhòu Viet đậu

Unicode 5.2
Character Definition tempt , allure , arouse , stir
Pinyin DOU4 ZHU4 TOU2 QI2 Jyutping dau6 On TOU ZU Kun TODOMARU Hangul Korean TWU Tang dhòu

Records 1 - 3 of 3 retrieved in 17 ms