Unicode 5.2
Character Definition ( standard form of ) to sacrifice by pouring out a libation of wine
Pinyin CHUI2 DU4 ZHA4 Jyutping dou3

Unicode 5.2
Character Definition ( non-classical form of U+8C5A ) a small pig ; ( Cant .) end , bottom , rump
Pinyin TUN2 Jyutping duk1 tyun4

Unicode 5.2
Character Definition an abortion ; stillborn
Pinyin DU2 Jyutping caan4 duk6
Traditional U+6BB0

㸿
Unicode 5.2
Character 㸿 Definition ( abbreviated form of ) a calf
Pinyin DU2 Jyutping duk6

Unicode 5.2
Character Definition to sign in lamentation , crying of a piggy , a kind of beast
Pinyin YU2 Jyutping zyu4 Viet dữ

Unicode 5.2
Character Definition ( ancient form same as ) to libel ; to slander ; complaints ; grumblings , blames or curses ; to blame , ( same as ) to grieve , sorrowful , sad and weary
Pinyin DU2 Jyutping duk6 Viet

Unicode 5.2
Character Definition many ; much , more than ; over
Pinyin DU3 Jyutping dou2

Unicode 5.2
Character Definition a spacious house , ( corrupted form of ) bundle of rice plant , name of a place
Pinyin DU4 Jyutping dou3

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) ancient name of India , a Chinese family name , ( interchangeable ) honest ; straightforward
Pinyin DU3 Jyutping caau4 duk1

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) a pig , ( same as ) the belly ; the abdomen
Pinyin DU3 Jyutping zyu1

Unicode 5.2
Character Definition water-pepper
Pinyin DU2 Jyutping duk6

Unicode 5.2
Character Definition bare feet ; bare-footed , to walk in bare feet , hard to go forward
Pinyin DU4

Unicode 5.2
Character Definition to slight ; to abuse ; to insult ; to blaspheme , to desecrate
Pinyin DU2 ZHA4 Jyutping duk6

Unicode 5.2
Character Definition name of a river , door
Pinyin SHI3 Jyutping ci2 zi1 zi3

Unicode 5.2
Character Definition a tool used to cut leather , an ox to tow , drag or pull a boat
Jyutping dou1

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) a quiver ; bow case
Pinyin DU2 Jyutping duk6

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) human skull
Pinyin DU2 Jyutping duk6

Unicode 5.2
Character Definition movement of a horse , a traveling horse
Pinyin DU2 Jyutping duk6

Unicode 5.2
Character Definition cuckoo ; goatsucker or nightjar
Pinyin DU4 SHUI4 Jyutping caau4 dou6 dung3

Unicode 5.2
Character Definition and ; with ; to ; for ; give , grant
Pinyin YU3 YU4 YU2 Jyutping jyu4 jyu5 jyu6 On YO Kun ATAERU KUMISURU TOMONI Korean YE Viet dữ
Traditional U+8207

Unicode 5.2
Character Definition I, my , me ; surname ; surplus
Pinyin YU2 XU2 Jyutping jyu4 On YO Kun AMARU WARE AMARI Hangul Korean YE Tang *iu iu Viet
Simplified U+4F59 Traditional U+4F59 U+9918

Unicode 5.2
Character
Pinyin DU2 Jyutping juk6 On IKU TEKI CHAKU TOKU DOKU Kun IRU KAMU MIRU Hangul Korean YUK

Unicode 5.2
Character Definition to be rude to , to annoy , to profane ; to trouble , to harass
Pinyin DU2

Unicode 5.2
Character Definition case ; casket
Pinyin DU2 Jyutping duk6 On TOKU DOKU Kun HITSU HAKO Korean TOK

Unicode 5.2
Character Definition lightly tap ; through away ; drop ; sentence final particle
Pinyin DU1

Unicode 5.2
Character
Pinyin TU3 On TO TSU Kun HAKU Viet dứ

Unicode 5.2
Character Definition ( Cant .) a place
Pinyin DU4 Jyutping dou6 On TO TSU TAKU DAKU Kun SHIKARU Viet dạc

Unicode 5.2
Character Definition metaphor , analogy ; example ; like
Pinyin YU4 YU2 Jyutping jyu6 On YU Kun SATOSU SATORU TATOERU Korean YU Tang Viet dụ
Variant U+55A9

Unicode 5.2
Character Definition sound of horn tooting
Pinyin DU1 Jyutping dou1 On TO ZU Korean TO

Unicode 5.2
Character Definition wall ; stop , prevent ; stop up
Pinyin DU3 Jyutping dou2 On TO Kun KAKI Hangul Korean TO Tang

Unicode 5.2
Character Definition jealous , envious
Pinyin DU4 Jyutping dou3 On TO TSU Kun NETAMU SONEMU TSUMORU HUSAGU Hangul Korean THWU Tang Viet đố
Variant U+59AC

Unicode 5.2
Character Definition jealous , envious
Pinyin DU4 Jyutping dou3 On TO Kun NETAMU Hangul Korean THWU Tang
Variant U+5992

Unicode 5.2
Character
Pinyin DU2

Unicode 5.2
Character
Pinyin DU3 Jyutping dou2 On TO TSU Kun HATA HATAJIRUSHI WATAIRE

Unicode 5.2
Character Definition variant of U+6691 , summer heat ; hot
Pinyin DU3 On SHO Kun ATSUI ATSUA

Unicode 5.2
Character Definition stop , prevent ; restrict ; surname
Pinyin DU4 Jyutping dou6 On DO TO ZU Kun YAMANASHI FUSAGU MORI Hangul Korean TWU Tang *dhǒ Viet đỗ

Unicode 5.2
Character Definition cabinet , wardrobe ; closet
Pinyin DU2 Jyutping duk6
Traditional U+6ADD

Unicode 5.2
Character Definition cabinet , wardrobe ; closet
Pinyin DU2 Jyutping duk6 On TOKU DOKU Kun HAKO HITSUGI Hangul Korean TOK
Simplified U+691F

Unicode 5.2
Character
Pinyin DU4 On TO TSU Kun YABURERU YABURU

Unicode 5.2
Character Definition an abortion ; stillborn
Pinyin DU2 Jyutping duk6 On TOKU DOKU Kun YABURERU
Simplified U+3C69

Unicode 5.2
Character Definition poison , venom ; poisonous
Pinyin DU2 DAI4 Jyutping duk6 On DOKU TOKU Kun SOKONAU WARUI Hangul Korean TOK Tang dhok Viet độc

Unicode 5.2
Character Definition ditch , sluice , gutter , drain
Pinyin DU2 On TOKU TOU Kun MIZO KEGASU KEGARE Korean TOK
Variant U+7006

Unicode 5.2
Character Definition ditch , sluice , gutter , drain
Pinyin DU2 DOU4 Jyutping duk6
Traditional U+7006

Unicode 5.2
Character Definition cross , ferry over ; ferry
Pinyin DU4 Jyutping dou6 On TO Kun WATARU WATASU WATASHI Hangul Korean TO Tang *dhò Viet đò

Unicode 5.2
Character Definition ditch , sluice , gutter , drain
Pinyin DU2 DOU4 Jyutping duk6 On TOKU TOU Kun MIZO KEGASU KEGARE Hangul Korean TOK
Simplified U+6E0E

Unicode 5.2
Character Definition writing tablet ; documents , books
Pinyin DU2 Jyutping duk6
Traditional U+7258

Unicode 5.2
Character Definition writing tablet ; documents , books
Pinyin DU2 Jyutping duk6 On TOKU Kun FUDA KAKIMONO Hangul Korean TOK
Simplified U+724D

Unicode 5.2
Character Definition calf ; victim of sacrifice
Pinyin DU2 Jyutping duk6
Traditional U+72A2

Unicode 5.2
Character Definition calf ; victim of sacrifice
Pinyin DU2 Jyutping duk6 On TOKU Kun KOUSHI Hangul Korean TOK
Simplified U+728A

Unicode 5.2
Character Definition alone , single , solitary , only
Pinyin DU2 Jyutping duk6 On DOKU Kun HITORI Korean TOK
Traditional U+7368

Records 1 - 50 of 937 retrieved in 1339 ms