会厭
JMdict 100319
Word 会厭
Reading ええん
Translation eng epiglottis Translation ger {Anat .} Epiglottis ; Kehldeckel

会厭
JMdict 200217
Word 会厭
Reading ええん
Translation hun epiglottis ; gégefedő Translation spa epiglotis Translation swe struplock
Translation eng epiglottis Translation ger Epiglottis ; Kehldeckel
此間
JMdict 200217
Word 此間
Reading こないだ
Translation dut onlangs ; recentelijk ; kort geleden ; kortelings ; een paar dagen geleden ; dezer dagen ; tegenwoordig ; heden ten dage ; vandaag de dag Translation hun minap ; napokban ; mostanában ; nemrég ; újabban ; utóbbi időben
Translation eng the other day ; lately ; recently Translation ger vor kurzem ; kürzlich ; jüngst ; neulich ; letztes Mal Translation fre l'autre jour ; récemment ; il y a peu Translation rus ( см .) このあいだ
Crossref この間・1


ずーっと
JMdict 200217
Reading ずっと ; ずーっと ; ずうっと
Translation dut lang {geleden enz .} ; ver {terug enz .} ; heel {in de verte enz .} ; een heel eind ; aldoor ; de hele tijd ; helemaal ; de hele rit ; weg ; route enz . ; het gehele stuk ; ( helemaal ) tot het einde ; gedurende de hele ~ ; gedurende heel zijn ~ ; heel {de nacht ; zijn leven enz .} door ; heel wat ; verreweg ; veel en veel {beter ; interessanter enz .} ; verre ; veruit ; stukken Translation hun egyenes ; közvetlen ; nyílt ; azonnal ; becsületes ; egyenesen ; közvetlenül ; megbízható ; nyíltan ; őszinte ; tisztán ; egész idő alatt ; elejétől a végéig ; mindvégig Translation slv vseskozi ; vedno ; vseskozi ; ves čas ; zelo Translation spa mucho ; muchísimo ; desde hace mucho ( tiempo , distancia ) ; todo el tiempo ; todo el camino ; recto
Translation eng continuously in some state ( for a long time , distance ) ; throughout ; all along ; the whole time ; all the way ; much ( better , etc .) ; by far ; far and away ; far away ; long ago ; direct ; straight Translation ger dauernd ; die ganze Zeit ; fortwährend ; lange ; lange Zeit ; vor langer Zeit ; viel ; bei weitem ; direkt ; gerade aus ; dauernd ; die ganze Zeit ; fortwährend ; lange ; lange Zeit ; vor langer Zeit ; viel ; bei weitem Translation fre continuellement dans un état ( pendant une longue période ou une distance ) ; tout le temps ; tout le long ; bien ( mieux , etc .) ; de loin ; et de loin ; lointain ; il y a longtemps ; direct ; droit Translation rus ( ономат .) ; 1) прямо ; 2) всё время ; сплошь ; 3) гораздо , далеко


である
JMdict 200217
Reading である
Translation dut een naamwoordelijk gezegde tot uitdrukking} {brengt ; toelichting of vastberadenheid uit} {…の~} {drukt Translation hun jön vhova Translation slv kopula} {formalna Translation spa ser
Translation eng be ; is Translation ger sein Translation rus ( см .) ある【有る】 6
Crossref だ・1 ; であります

でしょ
JMdict 200217


でも
JMdict 200217
Reading でも
Translation dut ook in ; eveneens in ; een negatieve verbinding uit} {…~} {drukt ; dat een deelgroep noemt en analogisch andere gevallen laat afleiden} zelfs {…~} {focuspartikel ; ook maar ; van toegeving} al {…~} {partikel ; ook al ; zelfs al ; een voorbeeld uit} of zo {…~} {drukt ; of iets dergelijks ; of zoiets ; laten we zeggen ; {…なに ; なん ; だれ ; いつ ; どこ~} {brengt een niet-collectiverend onbepaald voornaamwoord tot stand} om het even … ; … dan ook ; gelijk … ; onverschillig … ; eender … ; het maakt niet uit … ; het geeft niet … ; n'importe … ; ongeacht … ; het doet er niet toe … ; {…だけ~} {nadrukpartikel} ; een een hypothese met toegeving} al {…~} {verbindt ; ook al ; zelfs al ; een een feit met toegeving} hoewel toch {…~} {verbindt ; ofschoon ; terwijl ; twee zinnen waarvan de laatste ingaat tegen een gevolgtrekking die logisch uit het voorgaande volgt} niettemin {verbindt ; desondanks ; desalniettemin ; desniettemin ; toch ; evenwel ; echter ; maar intussen ; en ondertussen ; desniettegenstaande ; met dat al ; algelijk {gew .} ; voegwoord dat een excuus {tegenstellend ; tegenargument formuleert} maar ; echter ; nochtans ; evengoed ; doch {form .} ; edoch {arch .} ; would-be {~…} ; zogenaamd ; zogenoemd ; zogeheten ; quasi ; pseudo- ; vals ; bij-gebrek-aan-beter {~…} Translation hun azonban ; csupán ; de ; hanem ; legalább ; akárhogyan ; bármennyire ; mégis ; mindamellett ; éppen ; lapos ; sík Translation slv toda ; vendar ; ampak Translation spa pero ; sin embargo ; todavía ; aún ; aunque ; incluso ; incluso si ; o algo
Translation eng for lack of anything better to do ; but ; however ; though ; nevertheless ; still ; yet ; even so ; also ; as well ; even ; however ; no matter how ; even if ; even though ; ... or something ; either ... or ... ; neither ... nor ... ; pseudo- ; quack ; in-name-only Translation ger aber Translation fre mais ; cependant ; pourtant ; et pourtant ; même ( par ex . même un enfant pourrait le soulever ) ; toutefois ; peu importe comment ; même si ; ... ou quelque chose ; soit ... ou ... ; ni ... ni ... ; pseudo- ; charlatan ; n'a que le nom de ; faute de mieux à faire Translation rus ( союз ) всё же , однако ; ( частица ) ; 1) даже ; 2) хотя бы , хоть ; 3) ( не смешивать с) で も: ; 4) ( после вопр . мест . см . самые местоимения ) ; ( прост .) лже… , псевдо… , выдающий себя за ( кого-л .); ( см .) でもいしゃ
Crossref でもしか

JMdict 200217
Reading
Translation dut alvorens {…ぬ~} ; voordat ; wanneer ; toen ; een partner of voorwerp van betrokkenheid aan} met {…~} {duidt ; samen met ; {…~} {aanhalingspartikel} ; een vergelijkingsbasis aan} {…~} {duidt ; een resultaat aan} {…~} {duidt ; een bijwoordelijke verbinding tot stand} {…~} {brengt ; een bovengrens aan} {…~…ない} {duidt ; {arch .} {…~…~} {nadrukpartikel} ; handelingen die gelijktijdig of achtereenvolgend gebeuren} wanneer {…~} {verbindt ; bij ; een consecutief verband uit} {…~} {drukt ; een voorwaarde uit} als {…~} {drukt ; indien ; {…う ; まい~} {drukt toegeving uit} al ; ook al ; of het nu … ( of niet ) ; toegeving uit} {…~} {drukt ; een aanloop naar het onderwerp} {…~} {vormt ; to {= 20e letter van het Japanse alfabet ; 7e letter van het iroha-alfabet} ; zus ; op zo'n wijze ; partikel} en {nevenschikkend Translation hun és ; ha ; meg ; mintha Translation slv in , ter {za vezanje samostalnikov} Translation spa si ; cuando ; y ; con ; partícula usada para citar ( habla , pensamientos , etc .) ; peón promovido ( shogi )
Translation eng if ; when ; and ; with ; particle used for quoting ( with speech , thoughts , etc .) ; promoted pawn ; ? Translation ger und ; sowie ; oder ; mit ; zusammen mit ; gemeinsam mit ; gegen ; wenn ; falls ; als ; auch wenn ; immer wenn Translation fre si ; dans le cas ; quand ; et ; avec ; particule utilisée pour citer ( discours , pensée , etc .) ; pion promu ; indique une question ( en fin de phrase ) Translation rus ( союз ) ; 1) ( между сущ .) и ; 2) ( подчинительный союз :) а) когда ; в) ( перед гл . мысли , речи , письма ) что ; 2) ( после гл . буд . вр .) пусть , хотя бы
Crossref と金 ; って・1

とか
JMdict 200217
Reading とか
Translation dut een vaagheid aan} of zoiets {duidt ; of iets dergelijks ; iets in de trant van ; een illustratieve opsomming uit} zoals … … of {drukt ; stelligheid af} {zwakt Translation hun többek között Translation slv in ; ipd . Translation spa entre otras cosas ; cosas como
Translation eng and the like ; such as ; among other things ; and so on ; or something ; something like ; a ( certain ) ; I hear that ... ; people say that ... ; rumour has it that ... ; or something ; something like ; or whatever Translation ger und ; und ähnliches ; usw Translation rus 1) и ; 2) как будтоなんか
JMdict 200217
Reading なんか
Translation dut een voorbeeld uit} {…~} {drukt ; een voorbeeld met geringschatting} {…~} {vermeldt Translation spa cosas como ... ; o algo así ... (a menudo despectivo )
Translation eng things like ... ; or something like that ... Translation fre des choses comme ... ; ou quelque chose comme ça ... ( souvent péjoratif ) Translation rus 1) ( выделит . частица ) такой , как… ; какие-то там ; 2) ( см .) なにか


んで
JMdict 200217
Reading ので ; んで
Translation dut een reden {…~} {geeft ; oorzaak ; grond ; beweegreden} doordat ; door ; omdat ; om ; aangezien ; daar ; nu ; om reden van ; vanwege ; wegens ; uit ; als gevolg van ; tengevolge van ; op grond van ( het feit dat ) ; dewijl {arch .} ; wijl {arch .} ; naardien {arch .} ; doordien {arch .} ; nademaal {arch .} ; verbindingsconstructie} {substituerende Translation hun miután ez a helyzet Translation spa a causa de ; porque ; ya que ; puesto que ; como
Translation eng that being the case ; because of ... ; the reason is ... ; given that ... Translation ger da ; weil Translation rus ( союз ) так как , из-за того того что , ввиду что…


JMdict 200217
Word 許り ;
Reading ばかり ; ばっかり ; ばっか
Translation dut een beperking {…~} {drukt ; begrenzing uit} slechts ; alleen maar ; enkel ; een benadering uit} zo'n {…~} {drukt ; zowat … ; ongeveer … ; omtrent … ; rond de … ; om en bij de … ; … of zo ; met nadruk een reden uit} door {…たばかりに} {drukt ; wegens ; een toestand uit die elk moment kan gebeuren} op het punt {…(ぬ/ん)ばかり} {drukt ; een handeling uit die pas voltooid is} net {…たばかり} {drukt ; pas ; juist ; een beklemtoning uit} {…とばかり/とばかりに} {drukt Translation hun alig ; csak ; épp ; nem régen ; azonban ; csak éppen ; csupán ; egyedüli ; kivéve hogy Translation spa aproximadamente ; más o menos ; solamente ; solo ; ( después de de de la forma -ta un verbo ) acabar ( terminar , etc .) ; solamente
Translation eng as if to ; though ) about to ; indicates emphasis ; always ; constantly ; only ; merely ; nothing but ; no more than ; approximately ; about ; just ( finished , etc .) Translation fre seulement ; uniquement ; rien d'autre que ; pas plus que ; environ ; à peu près ; presque ; ( avoir ) juste ( fini , etc .) ; comme pour ; ( comme si ...) sur le point de ; met l'accent sur un point ; constamment ; continuellement ; sans cesse ; toujours ; tout le temps Translation rus 1) только ; не только… но и… ; мало того , что… {~でなく} , {~か} ; 2) почти {что} ; едва , чуть не ; 3) ( после гл . в прош . времени ) только что ; 4): …ばかりいるばかりいる , ばかりです конце предложения после гл . в 3-й основе ) только и делает , что… ; 5) ( суф . ( после количественных понятий ) около , приблизительно ; ( иногда просто подчёркивает количество и тогда не переводится )
Crossref 言わんばかり・いわんばかり


行る
JMdict 200217
Word 遣る ; 行る
Reading やる
Translation dut sturen ; laten gaan ; doen {schoolgaan enz .} ; een voertuig} voortbewegen {m .b.t. ; vooruit doen gaan ; vooruit laten gaan ; aan de gang brengen ; rijden ; richten ; fooi enz .} geven {een ; voeren {dieren} ; ter arbitrage toevertrouwen ; ongenoegen {zijn ; gemoed e.d.} luchten ; drinken enz .} kwijtraken {door ; gieten {水を} ; begieten ; water geven ; laten ontsnappen ; bevorderen ; vooruitbrengen ; hand} uitsteken {m .b.t. ; uitstrekken ; een tsukeku 付句 of yariku やり句 toevoegen {idioom uit de wereld van renga 連歌 en haikai 俳諧} ; falen ; verknoeien ; om zeep helpen ; bedriegen ; kastijden ; doodslaan ; uithuwelijken ; aan de man brengen ; nuttigen ; gebruiken ; eentje} drinken {er ; eten ; roken ; leven ; een bestaan leiden ; doen ; verrichten ; enz .} maken {huiswerk ; enz .} spelen {schaak ; cursus e.d.} volgen {een ; als hoofdvak} studeren {~ ; tentoonstelling enz .} houden {een ; stuk enz .} opvoeren {een ; film enz .} vertonen {een ; winkel enz .} drijven {een ; beroep enz .} uitoefenen {een ; toespraak enz .} afsteken {een ; het doen ; gemeenschap hebben ; vrijen ; handeling doen {een ; verrichten} ; aan dat de handeling over een verre afstand geldt} {geeft ; de beëindiging van van een een handeling uit ; vaak vergezeld negatie} {drukt ; uit dat de handeling voor anderen verricht wordt} {drukt Translation hun cselekszik ; csinál ; elkészít ; elvégez ; megtesz ; tesz ; leszavaz ; megbuktat ; megöl ; semlegesít ; ad ; enged ; mond ; okoz ; szolgál ; elindít ; elintéz ; elküld ; felad ; másvilágra küld ; eljátszik ; előad ; játszik ; szerepel ; teljesít ; végrehajt ; alakít ; kihív ; kijátszik ; megjátszik ; működik ; eltűr ; megenged ; tűr ; csónakázik ; csónakon szállít ; csónakon visz ; csúnyán lehord ; erősen megszid ; evezésben versenyez ; felfűz ; hajba kap ; hangosan szidalmaz ; nagy jelenetet rendez ; összeszólalkozik ; versenyt evez ; veszekedik Translation slv dati ( višji nižjemu ) ; delati ; narediti ; početi Translation spa hacer ; tener relaciones sexuales ; matar ; dar ( inferiores , animales ) ; despachar ( carta ) ; enviar ; estudiar ; desempeñar ; jugar ; haber ( comida , bebida , fumar ) ; operar ( restaurante )
Translation eng to harm ; to injure ; to kill ; to have sex with ; to hold (a performance ) ; to perform ; to show ; to ease ( one's mind ) ; to live ; to get by ; to get along ; to do ... completely ; to do ... broadly ; to do ... to a great distance ; to do ... for ( someone of equal or lower status ) ; to do ... to ( sometimes with negative nuance ) ; to make active efforts to ... ; to do ; to undertake ; to perform ; to play (a game ) ; to study ; to send ; to dispatch ; to despatch ; to put ; to move ; to turn ( one's head , glance , etc .) ; to give ( esp . to someone of equal or lower status ) ; to let have ; to present ; to bestow ; to confer ; to make (a vehicle ) go faster ; to run (a business ) ; to keep ; to be engaged in ; to practice ( law , medicine , etc .) ; to practise ; to have ( food , drink , etc .) ; to eat ; to drink ; to smoke Translation ger geben ; schenken ; schicken ; senden ; tun ; machen ; treiben ; spielen ; sein ; haben ; schaffen als … ; trinken ; rauchen ; etwas für jmdn . tun ; besiegt werden ; den Kürzeren ziehen ; es treiben ; es machen ; Geschlechtsverkehr haben ; Sex haben ; verprügeln ; verletzen ; umbringen ; ermorden ; killen Translation fre faire ; entreprendre ; accomplir ; jouer un jeu ) ; étudier ; envoyer ; expédier ; avoir des relations sexuelles avec ; vivre ; se débrouiller ; faire… totalement ; faire… largement ; faire ... jusqu'à une grande distance ; faire ... pour quelqu'un ( de statut égal ou inférieur ) ; faire ... ( parfois avec une nuance négative ) ; faire des efforts actifs pour ... ; mettre ; déplacer ; tourner ( la tête , le regard , etc .) ; donner ( en particulier à quelqu'un d'un statut inférieur ou égal ) ; laisser avoir ; offrir ; accorder ; octroyer ; conférer ; accélérer ( un véhicule ) ; gérer ( une affaire ) ; conserver ; être engagé dans ; pratiquer ( le droit , la médecine , etc .) ; s'entraîner ; prendre ( un repas , une boisson , etc .) ; manger ; boire ; fumer ; jouer ( un rôle ) ; faire un show ; se libérer ( mentalement ) ; blesser ; faire mal ; tuer Translation rus ( разг .) ; 1) давать ; дарить ; 2) девать ( куда-л .) ; 3) посылать ; пускать ( кого-л ., куда-л .) ; 4) делать ; исполнять , проводить ( что-л .); заниматься ( чем-л .); играть ( во что-л .) ; 5) ( театр .) играть ; 6) есть , пить ; 7) вести ( дело ); держать ( магазин и т. п.); устраивать ( напр . митинг ; банкет ) ; 8) ( как вспомогательный гл . после деепр . может указывать на то , что действие совершается в интересах другого лица )
Crossref 演る ; 殺る ; 為る・する・1 ; やって行く ; やって来る・1 ; 犯るエース
JMdict 200217
Reading エース
Translation dut aas {kaartsp .} ; één ; kraan ; uitblinker ; aas ; topspeler ; sterspeler Translation hun ász ; egyes szám Translation spa as Translation swe äss
Translation eng ace Translation ger Ass ( Spielkarte ; Spitzenpersönlichkeit ) Translation rus (( англ .) асе ) ; 1) туз ; 2) ( спорт .) лучший игрок ; первыйカット
JMdict 200217
Reading カット
Translation dut knippen ; kappen ; snijden {宝石を} ; kappen {sportt .} ; snijden ; afsnijden ; onderscheppen ; effect geven ; meegeven ; een kapbeweging maken ; cutten {filmk .} ; snijden en lassen ; inkorten ; verkorten ; couperen ; weglaten ; doorstrepen ; doorhalen ; schrappen ; verminderen ; verlagen ; reduceren ; beperken ; inkrimpen ; korten ; besnoeien ; bezuinigen ; knipbeurt ; haarknipbeurt ; het snijden {宝石の} ; effect {sportt .} ; kapbeweging ; cut {filmk .} ; cutting ; filmbeeld ; coupure ; weglating ; inkorting ; verkorting ; doorstreping ; doorhaling ; schrapping ; vermindering ; verlaging ; reductie ; beperking ; inkrimping ; korting ; besnoeiing ; bezuiniging ; mindering ; gravure ; snede ; houtsnede {i .h.b.} ; voor sneden {maatwoord ; stukken} ; voor cuts {filmk .} {maatwoord ; filmbeelden} ; voor kleine illustraties {maatwoord ; inzetten} Translation hun bevágás ; bliccelés ; bokázás ; csapás ; csökkent ; csökkentés ; elvág ; entrechat ; fejtési rés ; felvágott ; forgácsolás ; lenyír ; leszállítás ; leszállított ; marás ; mellőz ; metszet ; munkabefejezés ; nyesés ; óramulasztás ; pofon ; réselés ; riszt ; ródolás ; szabás ; szétvágott ; vág ; vágás ; bujtóág ; éles ; irtás ; kivágás ; levágás ; levágott darab ; levágott rész ; megvágás ; metsző ; újságkivágás ; újságkivágat ; vágó ; darabolás Translation slv rez rezanje ; rez ; rezati ; striženje Translation spa ( eng : cut ) corte ; recorte ; cortar
Translation eng cut ; cutting ; haircut ; shuffle ( cards ) ; shuffling ; scene ; shot ( in a movie ) Translation ger schneiden ; ausschneiden ; kürzen ; zensieren ; Ausschnitt ; Schnitt ; Kürzung ; Anschneiden ( eines Balles ) ; Haarschnitt ; Ausschneiden ; Cut ; Schnitt Translation rus ( спорт .) подрезать ( мяч ) ; а) делать купюры ; б) вырезать ( напр . иллюстрацию из журнала ); в) урезывать ( напр . оплату ) ; (( англ .) cut ) ; 1) гравюра на дереве ; 2) ( кино , театр .) купюра ; а) делать купюры ; б) вырезать ( напр . ( напр . иллюстрацию из журнала ); в) урезывать оплату ) {~する} ; 3) ( кино ) кадр ; 4) виньетка ; 5) {~する} ( спорт .) подрезать ( мяч )

コピー
JMdict 200217