Unicode 5.2
Character Definition decayed , rotten ; rot , decay
Pinyin XIU3 Jyutping jau2 nau2 On KYUU Kun KUCHIRU Hangul Korean HWU Tang xiǒu Viet hủ

Unicode 5.2
Character Definition pomelo , grapefruit
Pinyin YOU4 YOU2 ZHU2 Jyutping jau2 jau6 zuk6 On YUU JIKU Kun YUZU Hangul Korean YU CHWUK Tang iòu Viet dâu

Unicode 5.2
Character
Pinyin ROU2 Jyutping jau2 On JUU NYU

Unicode 5.2
Character Definition the vitreous glaze on china , porcelain , etc .
Pinyin YOU3 YOU1 Jyutping jau2 On YUU YU Kun KUROI Hangul Korean YU Viet ao

Unicode 5.2
Character
Pinyin ROU3 Jyutping jau2 jau4

Unicode 5.2
Character Definition rump ; KangXi radical 114
Pinyin ROU2 Jyutping jau2 On JUU NYU Kun ASHIATO

Unicode 5.2
Character Definition blend , mix ; mixed
Pinyin ROU3 ROU2 Jyutping jau2 nau6 On JUU Kun MAJIRU Hangul Korean YU

Unicode 5.2
Character
Pinyin ROU2 Jyutping jau2 jau4 On JUU NYU Viet nhú

Unicode 5.2
Character Definition larva
Pinyin YOU3 YOU4 NIU4 YOU1 Jyutping jau2 jau3 On YUU YU Hangul Korean YU

Unicode 5.2
Character Definition uranium
Pinyin YOU2 ZHOU4 Jyutping jau2 jau4 On CHUU YUU Kun URANYUUMU
Simplified U+94C0

Unicode 5.2
Character Definition black
Pinyin YOU3 YI1 Jyutping jau2 On YUU Kun AOGURO Hangul Korean YU

Unicode 12.1
Character Definition decayed , rotten ; rot , decay
Pinyin xiǔ Jyutping jau2 nau2 On KYUU Kun KUCHIRU Hangul : 0N Korean HWU Tang xiǒu Viet hủ

Unicode 12.1
Character Definition pomelo , grapefruit
Pinyin yòu Jyutping jau2 jau6 zuk6 On YUU JIKU Kun YUZU Hangul : 0N Korean YU CHWUK Tang iòu Viet dâu

Unicode 12.1
Character
Pinyin rǒu Jyutping jau2 On JUU NYU

Unicode 12.1
Character Definition the vitreous glaze on china , porcelain , etc .
Pinyin yōu Jyutping jau2 On YUU YU Kun KUROI Hangul : 1N Korean YU Viet ao

Unicode 12.1
Character
Pinyin róu Jyutping jau2 jau4

Unicode 12.1
Character Definition rump ; KangXi radical 114
Pinyin róu Jyutping jau2 On JUU NYU Kun ASHIATO

Unicode 12.1
Character Definition blend , mix ; mixed
Pinyin róu Jyutping jau2 nau6 On JUU Kun MAJIRU Hangul : 1N Korean YU

Unicode 12.1
Character
Pinyin róu Jyutping jau2 jau4 On JUU NYU Viet nhú

Unicode 12.1
Character Definition larva
Pinyin yòu Jyutping jau2 jau3 On YUU YU Hangul : 1N Korean YU

Unicode 12.1
Character Definition uranium
Pinyin yóu Jyutping jau2 jau4 On CHUU YUU Kun URANYUUMU
Simplified U+94C0

Unicode 12.1
Character
Pinyin yóu Jyutping jau2 jau4 On YUU YU SHUU JU Kun HAYA
Simplified U+9C89

Unicode 12.1
Character Definition black
Pinyin yǒu Jyutping jau2 On YUU Kun AOGURO Hangul : 1N Korean YU

Records 1 - 23 of 23 retrieved in 119 ms