Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAN1 On SEN Kun SUSUMU

Unicode 5.2
Character Definition unite , combine ; connect ; and
Pinyin JIAN1 Jyutping gim1 On KEN Kun KANERU KANETE Hangul Korean KYEM Tang *gem gem Viet kiêm

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAN1 On SEN Kun SUSUMU

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAN1 On KAN KEN Kun KATASHI NAYAMI Korean KAN

Unicode 5.2
Character Definition hard , strong , firm ; resolute
Pinyin JIAN1 Jyutping gin1 On KEN
Traditional U+5805

Unicode 5.2
Character Definition hard , strong , firm ; resolute
Pinyin JIAN1 Jyutping gin1 On KEN Kun KATAI KATAKU Hangul Korean KYEN Tang *gen Viet kiên
Simplified U+575A

Unicode 5.2
Character Definition crafty , villainous , false
Pinyin JIAN1 Jyutping gaan1 On KAN Kun OKASU Hangul Korean KAN Viet gian
Traditional U+59E6

Unicode 5.2
Character Definition adultery , debauchery ; debauch
Pinyin JIAN1 Jyutping gaan1 On KAN KEN Kun MIDARA KASHIMASHII Hangul Korean KAN Tang gan Viet gian
Simplified U+5978

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAN1 On KAN Kun KASHIMASHII

Unicode 5.2
Character Definition sharp , pointed , acute , keen
Pinyin JIAN1 Jyutping zim1 On SEN Kun TOGARU SURUDOI Hangul Korean CHEM Viet tiêm

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAN1

Unicode 5.2
Character Definition small , narrow , tiny , little
Pinyin JIAN1 Jyutping zin1
Traditional U+6214

Unicode 5.2
Character Definition small , narrow , tiny , little
Pinyin JIAN1 Jyutping zin1 On SAN SEN ZAN Kun SOKONAU AMARI SEMAI Hangul Korean CAN
Simplified U+620B

Unicode 5.2
Character Definition shear ; ( Cant .) to skin an animal
Pinyin JIAN1 JIAN3 Jyutping zin1 zin2 On SEN Kun SOROU SOROERU SOROI Hangul Korean CEN

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAN1 Jyutping gim1 Viet gom

Unicode 5.2
Character Definition box ; casket ; letter ; envelope
Pinyin JIAN1 HAN2 Jyutping gaam1

Unicode 5.2
Character Definition evergreen oak
Pinyin JIAN1 Kun KASHI Hangul Korean KYEN

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAN1 Jyutping cim1 zim1 On SEN SHIN SAN Kun KUSABI Hangul Korean CHEM

Unicode 5.2
Character Definition annihilate , wipe out , kill off
Pinyin JIAN1 Jyutping cim1
Traditional U+6BB2

Unicode 5.2
Character Definition annihilate , wipe out , kill off
Pinyin JIAN1 Jyutping cim1 On SEN Kun TSUKUSU HOROBOSU Hangul Korean SEM Tang tziɛm
Simplified U+6B7C

Unicode 5.2
Character Definition wash , cleanse ; purge
Pinyin JIAN1 JIAN4 ZAN4 ZHAN3 Jyutping zin1 On SEN SAN Kun ARAU Hangul Korean CEN

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAN1 Viet tươm

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAN1 Jyutping cim1 zim1 Hangul Korean CHEM

Unicode 5.2
Character Definition fry in fat or oil ; boil in water
Pinyin JIAN1 JIAN3 JIAN4 Jyutping zin1 On SEN Kun IRU Hangul Korean CEN Tang tziɛn

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAN1

Unicode 5.2
Character Definition put out
Pinyin JIAN1 Jyutping zim1

Unicode 5.2
Character Definition memorandum , official note
Pinyin JIAN1 Jyutping zin1 On SEN Kun FUDA Hangul Korean CEN Tang tzen Viet tiên
Variant U+7B8B

Unicode 5.2
Character Definition a bullock ; a fabulous monster
Pinyin JIAN1 QIAN2 JIAN3 Jyutping gin1 On KEN KON GEN Hangul Korean KEN

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAN1

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAN1 On KAN KEN GEN GIN GON RIN

Unicode 5.2
Character Definition supervise , control , direct
Pinyin JIAN1 JIAN4 Jyutping gaam1 gaam3
Traditional U+76E3

Unicode 5.2
Character Definition supervise , control , direct
Pinyin JIAN1 JIAN4 KAN4 Jyutping gaam1 gaam3 On KAN Kun MIRU Hangul Korean KAM Tang gam gàm Viet giám
Simplified U+76D1

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAN1 Hangul Korean KEN

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAN1 On SEN ZEN SAN OKU Kun NOSERU SOSOGU UTSURU SAKA

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAN1 LAN2 Jyutping laam4

Unicode 5.2
Character Definition note , memo ; stationery ; comments
Pinyin JIAN1 Jyutping zin1
Traditional U+7B8B

Unicode 5.2
Character Definition note , memo ; stationery ; comments
Pinyin JIAN1 Jyutping zin1 On SEN Kun FUDA Hangul Korean CEN Tang tzen
Simplified U+7B3A Variant U+724B

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAN1
Variant U+7C5B

Unicode 5.2
Character Definition surname
Pinyin JIAN1 Jyutping zin1 On SEN SAN Kun TAKE Hangul Korean CEN

Unicode 5.2
Character Definition seal , close ; bind ; letter
Pinyin JIAN1 Jyutping gaam1 zin1 On KAN Kun TOJIRU Hangul Korean HAM Tang gæm Viet dàm
Simplified U+7F04

Unicode 5.2
Character Definition fine silk
Pinyin JIAN1 Jyutping gim1 On KEN Kun KINU Hangul Korean KYEM
Simplified U+7F23

Unicode 5.2
Character Definition seal , close ; bind ; letter
Pinyin JIAN1 Jyutping gaam1
Traditional U+7DD8

Unicode 5.2
Character Definition fine silk
Pinyin JIAN1 Jyutping gim1
Traditional U+7E11

Unicode 5.2
Character Definition shoulders ; to shoulder ; bear
Pinyin JIAN1 XIAN2 Jyutping gin1 On KEN Kun KATA Hangul Korean KYEN Tang gen

Unicode 5.2
Character Definition difficult , hard ; distressing
Pinyin JIAN1 Jyutping gan1
Traditional U+8271

Unicode 5.2
Character Definition difficult , hard ; distressing
Pinyin JIAN1 Jyutping gaan1 On KAN KEN Kun NAYAMU KATAI Hangul Korean KAN Tang *gɛn Viet gian
Simplified U+8270

Unicode 5.2
Character Definition coarse grass , themedia forskali
Pinyin JIAN1 GUAN1 Jyutping gaan1 On KAN KEN Kun SUGE Hangul Korean KWAN

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAN1 Jyutping gin1

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAN1 Jyutping gaan1

Unicode 5.2
Character Definition reed , phragmites communis
Pinyin JIAN1 Jyutping gim1 On KEN Kun OGI Hangul Korean KYEM Tang gem

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 211 ms