Unicode 5.2
Character Definition cease , lay off , lay down
Pinyin YAN3 Jyutping jin2 On EN Kun FUSERU YASUMU Hangul Korean EN Tang qiæ̌n Viet ễnh

Unicode 5.2
Character Definition to hide , to secrete , to repress ; to bend
Pinyin YAN3 Jyutping jin2 On EN Kun KAKUSU HUSU NABIKU HAKO DOBU Hangul Korean EN

Unicode 5.2
Character Definition dam ; embankment , dike , bank
Pinyin YAN4 Jyutping jin2 On EN Kun SEKI SEKU Hangul Korean EN

Unicode 5.2
Character Definition flowing and engulfing ; brimming
Pinyin YAN3 Jyutping jin2 jin5 wai5 On EN I Kun NAGARERU Hangul Korean YEN

Unicode 5.2
Character Definition perform , put on ; exercise
Pinyin YAN3 YAN4 Jyutping jin2 jin5 On EN Kun NOBERU Hangul Korean YEN Tang iɛ̌n Viet diễn

Unicode 5.2
Character Definition long
Pinyin YIN3 YAN3 Jyutping jin2 On EN IN Kun NAGAI Hangul Korean YEN

Unicode 5.2
Character Definition gecko , kind of cicada
Pinyin YAN3 YAN4 Jyutping jin2 On EN ON Tang qěn

Unicode 5.2
Character Definition ( Cant .) 躽胸凸肚 , to push out one's chest and belly
Pinyin YAN3 Jyutping jin2 zin2

Unicode 5.2
Character Definition county in Henan province
Pinyin YAN3 YAN1 Jyutping jin2 On EN ON

Unicode 5.2
Character Definition sheat
Pinyin YAN3 Jyutping jin2 On EN ON Kun NAMAZU

Unicode 5.2
Character
Pinyin YAN3 Jyutping jin2

Unicode 5.2
Character Definition a kind of insectivorous rodent
Pinyin YAN3 Jyutping jin2 On EN ON Kun MOGURA Hangul Korean EN
Simplified U+9F39

Unicode 5.2
Character Definition a kind of insectivorous rodent
Pinyin YAN3 Jyutping jin2 On EN ON Kun MOGURA Hangul Korean EN
Traditional U+9F34

Unicode 12.1
Character Definition cease , lay off , lay down
Pinyin yǎn Jyutping jin2 On EN Kun FUSERU YASUMU Hangul : 0N Korean EN Tang qiæ̌n Viet ễnh

Unicode 12.1
Character Definition to hide , to secrete , to repress ; to bend
Pinyin yǎn Jyutping jin2 On EN Kun KAKUSU HUSU NABIKU HAKO DOBU Hangul : 1N Korean EN

Unicode 12.1
Character Definition dam ; embankment , dike , bank
Pinyin yàn Jyutping jin2 On EN Kun SEKI SEKU Hangul : 0N Korean EN

Unicode 12.1
Character Definition flowing and engulfing ; brimming
Pinyin yǎn Jyutping jin2 jin5 wai5 On EN I Kun NAGARERU Hangul : 0N :N Korean YEN

Unicode 12.1
Character Definition perform , put on ; exercise
Pinyin yǎn Jyutping jin2 jin5 On EN Kun NOBERU Hangul : 0E Korean YEN Tang iɛ̌n Viet diễn

Unicode 12.1
Character Definition long
Pinyin yǎn Jyutping jin2 On EN IN Kun NAGAI Hangul : 0N Korean YEN

Unicode 12.1
Character Definition gecko , kind of cicada
Pinyin yǎn Jyutping jin2 On EN ON Tang qěn

Unicode 12.1
Character Definition ( Cant .) 躽胸凸肚 , to push out one's chest and belly
Pinyin yǎn Jyutping jin2 zin2

Unicode 12.1
Character Definition county in Henan province
Pinyin yǎn Jyutping jin2 On EN ON

Unicode 12.1
Character
Pinyin yàn Jyutping jin2 jin3 On EN Kun TSUTSUMI

Unicode 12.1
Character Definition anglerfish
Pinyin àn Jyutping jin2 ngon1 on1 On AN Hangul : 0N Korean AN
Simplified U+29F7E

Unicode 12.1
Character Definition sheat
Pinyin yǎn Jyutping jin2 On EN ON Kun NAMAZU

Unicode 12.1
Character
Pinyin yǎn Jyutping jin2

Unicode 12.1
Character Definition a kind of insectivorous rodent
Pinyin yǎn Jyutping jin2 On EN ON Kun MOGURA Hangul : 1N Korean EN
Simplified U+9F39

Unicode 12.1
Character Definition a kind of insectivorous rodent
Pinyin yǎn Jyutping jin2 On EN ON Kun MOGURA Hangul : 1N Korean EN
Traditional U+9F34

𠍾
Unicode 12.1
Character 𠍾
Jyutping jin2

𣶹
Unicode 12.1
Character 𣶹
Jyutping jin2

𤤾
Unicode 12.1
Character 𤤾
Jyutping jin2

𤦷
Unicode 12.1
Character 𤦷
Jyutping jin2

𧗠
Unicode 12.1
Character 𧗠
Jyutping jin2

Records 1 - 33 of 33 retrieved in 294 ms