Unicode 5.2
Character Definition rock land
Pinyin JING4 QIN2 Jyutping kam4

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) to lift ; to lift up ; to support
Pinyin JING4 QING2 Jyutping king4 king4

Unicode 5.2
Character Definition ( ancient form of ) still ; quiet ; calm ; silent ; peaceful
Pinyin JING4 Jyutping zing6

Unicode 5.2
Character Definition sunshine ; sunlight
Pinyin JING4 Jyutping ging2 kaai3

Unicode 5.2
Character Definition cold ; chilly , ( ancient form of ) clean ; pure ; to purify
Pinyin JING4 QING4 Jyutping cing6

Unicode 5.2
Character Definition a hunting-dog , to hunt in winter , imperial tour
Pinyin JING4 Jyutping ging3 hing5

Unicode 5.2
Character Definition name of a variety of grass
Pinyin JING4 QIAN3 QIU2 YING3 Jyutping ging6

Unicode 5.2
Character Definition still , motionless
Pinyin JING4

Unicode 5.2
Character Definition ( ancient form of ) ancient punishment of tattooing the face
Pinyin JING4 QING2 Jyutping king4

Unicode 5.2
Character Definition yet , still , as ever ; again ; keep -ing , continuing
Pinyin RENG2 Jyutping jing4 On JOU NYOU Kun YORU SHIKIRINI NAO Hangul Korean ING Tang *nə̌i njiəng Viet nhưng

Unicode 5.2
Character Definition form
Pinyin XING2 Jyutping jing4 On KEI KYAU Kun NARU Korean HYENG

Unicode 5.2
Character Definition straight ; pass
Pinyin JING4 Jyutping ging3 On GAU KYAU GEN GEI Kun ISOGU WAGI NAHOI KATAI Hangul Korean KYENG

Unicode 5.2
Character Definition far
Pinyin JING4 LIANG4 Jyutping ging6 loeng6 On KEI KYOU RYOU OU Kun TSUYOI AKIRAKA TOOI MOTOMERU KISOHU Hangul Korean KYENG

Unicode 5.2
Character
Pinyin JING4 JIANG1 On KYOU GOU GYOU KOU Kun TSUYOI TAOSU

Unicode 5.2
Character Definition clean , pure ; cleanse
Pinyin JING4 Jyutping zeng6 zing6
Traditional U+51C8 Variant U+6DE8

Unicode 5.2
Character Definition clean , pure ; cleanse
Pinyin JING4 Jyutping zeng6 zing6 On SOU SHOU Kun HIYAYAKANASAMA Korean CENG
Simplified U+51C0

Unicode 5.2
Character Definition coagulate ; congeal ; freeze
Pinyin NING2 Jyutping jing4 king4 On GYOU Kun KORU KORASU Hangul Korean UNG Tang *ngiəng ngiəng Viet ngưng

Unicode 5.2
Character Definition punishment , penalty ; law
Pinyin XING2 Jyutping jing4 On KEI GYOU Kun NORI SHIOKI Hangul Korean HYENG Tang heng Viet hình

Unicode 5.2
Character Definition strong , unyielding , tough , power
Pinyin JING4 JIN4 Jyutping ging6 On KEI
Traditional U+52C1

Unicode 5.2
Character Definition pattern , model , type ; law ; mold
Pinyin XING2 Jyutping jing4 On KEI Kun KATA Hangul Korean HYENG

Unicode 5.2
Character Definition grave , tomb , cemetery
Pinyin YING2 Jyutping jing4 On EI Kun HAKA Hangul Korean YENG Tang iuɛng
Simplified U+8314

Unicode 5.2
Character Definition boundary , frontier ; area , region
Pinyin JING4 Jyutping ging2 On KYOU KEI Kun SAKAI Hangul Korean KYENG Viet cảnh

Unicode 5.2
Character
Pinyin JING4 On SEI JOU Kun SHIZUKA ISAGIYOI

Unicode 5.2
Character
Pinyin XING2 Jyutping jing4 On GOU GYOU KOU KEI Kun SURARITOSHITEMIMEYOI HASHITAAME Hangul Korean HYENG

Unicode 5.2
Character
Pinyin JING4

Unicode 5.2
Character Definition modest ; supple
Pinyin JING4 Jyutping zing6 On SEI SHOU JUU Kun ATEYAKANASAMA SHINAYAKA Hangul Korean CENG

Unicode 5.2
Character Definition to win ; to have a surplus ; surname
Pinyin YING2 Jyutping jing4 On EI Hangul Korean YENG Tang iɛng

Unicode 5.2
Character Definition high , steep ; lofty , towering
Pinyin RONG2 Jyutping jing4 wing4 On KOU OU EI YOU Kun KEWASHII Hangul Korean YENG Tang *huɛng
Simplified U+5D58

Unicode 5.2
Character Definition circular measure
Pinyin JING4
Traditional U+5F33

Unicode 5.2
Character Definition circular measure
Pinyin JING4 Jyutping ging3
Simplified U+5F2A

Unicode 5.2
Character Definition form , shape , appearance
Pinyin XING2 Jyutping jing4 On KEI GYOU Kun KATACHI KATA ARAWARERU Hangul Korean HYENG Tang *heng Viet hình

Unicode 5.2
Character Definition narrow path ; diameter ; direct
Pinyin JING4 Jyutping ging3 On KEI Kun KOMICHI MICHI SASHIWATASHI Korean KYENG
Traditional U+5F91

Unicode 5.2
Character Definition narrow path ; diameter ; direct
Pinyin JING4 Jyutping ging3 On KEI Kun KOMICHI CHIKAMICHI MICHI Hangul Korean KYENG Tang *gèng
Simplified U+5F84

Unicode 5.2
Character Definition throw , hurl ; throw away , cast
Pinyin RENG1 RENG4 Jyutping jing4 wing1 wing4 On JOU NYOU Kun YORU HURERU SUTERU Viet nẫy

Unicode 5.2
Character Definition ( Cant .) to guard against , take precautions
Pinyin JING4 QING2 Jyutping geng6 king4

Unicode 5.2
Character Definition respect , honor ; respectfully
Pinyin JING4 Jyutping ging3 On KEI KYOU Kun UYAMAU Hangul Korean KYENG Tang *giæ̀ng Viet kính

Unicode 5.2
Character
Pinyin JING4 On KEI GYOU Kun AKIRAKA KAWAKU

Unicode 5.2
Character
Pinyin JING4 Jyutping ging3 On KEI KYOU

Unicode 5.2
Character
Pinyin JING4

Unicode 5.2
Character Definition column , pillar ; numerary adjunct
Pinyin YING2 Jyutping jing4 On EI Kun HASHIRA Hangul Korean YENG Tang iɛng

Unicode 5.2
Character Definition pure , clean , unspoiled
Pinyin JING4 On JOU SEI Kun KYOI TORO
Variant U+6DE8

Unicode 5.2
Character Definition pure , clean , unspoiled
Pinyin JING4 Jyutping zeng6 zing6 On JOU SEI Kun KYOI Hangul Korean CENG Tang *dzhiɛ̀ng
Variant U+51C8

Unicode 5.2
Character Definition county in Henan ; rising and dashing of waves
Pinyin XING2 YING1 YING2 Jyutping jing4 On KEI GYOU EI Kun CHIYOROCHIYORO Hangul Korean HYENG
Simplified U+8365

Unicode 5.2
Character Definition clear , pure water ; lucid ; glossy
Pinyin YING4 YING2 Jyutping jing4
Traditional U+7005

Unicode 5.2
Character Definition tiny stream ; swirl around
Pinyin YING2 Jyutping jing4
Traditional U+7020

Unicode 5.2
Character
Pinyin JING4

Unicode 5.2
Character
Pinyin XING2 YING2 Jyutping jing4 Hangul Korean YENG

Unicode 5.2
Character Definition clear , pure water ; lucid ; glossy
Pinyin YING4 JIONG1 YING2 Jyutping jing4 On EI YOU KEI KYOU Kun OGAWA Hangul Korean HYENG
Simplified U+6EE2

Unicode 5.2
Character Definition sea , ocean
Pinyin YING2 Jyutping jing4 On EI Kun UMI Hangul Korean YENG Tang iɛng

Unicode 5.2
Character Definition pool in a river
Pinyin JING4 On JOU SEI Kun KYOI TORO Hangul Korean CENG

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 235 ms