Unicode 5.2
Character Definition name of a mountain ridge
Pinyin JIU4 Jyutping zau6

Unicode 5.2
Character Definition to feel or touch with hands ; to hold , to lay the hand on , to cover
Pinyin JIU4 LIU3 YU2 Jyutping lau5

Unicode 5.2
Character Definition to be in full possession of ; to grasp , to beat cruelly ; to beat brutally ; to beat severely
Pinyin JIU4 Jyutping zaau6

Unicode 5.2
Character Definition smooth and curved , to strike or beat heavily
Pinyin JIU4 Jyutping gaau3 kaau3

Unicode 5.2
Character Definition almost dry ; not completely dried
Pinyin JIU4 YOU3 Jyutping aai2 ai1 zaau2

Unicode 5.2
Character Definition jade articles , ( same as ) a kind of jade
Pinyin JIU4 SE4 Jyutping gau6

Unicode 5.2
Character Definition mature or ripen of the grains ( rice ; corns ; cereals )
Pinyin JIU4 Jyutping zaau6

Unicode 5.2
Character Definition ( corrupted form of ) to examine ; to study ; to investigate exhaustively
Pinyin JIU4 Jyutping gau3

Unicode 5.2
Character Definition cooked , dry rice flour , ( same as ) cured dried grain ; parched wheat or rice
Pinyin JIU4 QIU3 Jyutping kaau3

Unicode 5.2
Character Definition a grain ( of rice , etc .)
Pinyin JIU4 Jyutping zaau6

Unicode 5.2
Character Definition a kind of plant , name of a variety of grass
Pinyin JIU4 Jyutping gaau3

Unicode 5.2
Character Definition to destroy , to slander ; to abuse ; to defame , ( non-classical form of ) a fault ; a defect , an error , to blame ; to censure
Pinyin JIU4 Jyutping gaau3 saat1

Unicode 5.2
Character Definition the long wooden bumper at the rear of a cart or carriage
Pinyin JIU4

Unicode 5.2
Character Definition a pigeon-like bird ; with a comb or crest
Pinyin JIU4 Jyutping haau6 hin1 kaau3 kaau5

Unicode 5.2
Character Definition a pigeon-like bird ; with a comb or crest , a shrike ; butcherbird
Pinyin JIU4 JU2 Jyutping guk1

Unicode 5.2
Character Definition a minority tribe
Pinyin YAO2 Jyutping jiu4 On EU Kun HUZOROI EDACHI TSUKAI Korean YO

Unicode 5.2
Character Definition to heir ; to rent
Pinyin JIU4 Jyutping zau6 On SHYUU SHU Kun KARIRU OKURU ATSUMARU Hangul Korean CHWU

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIU4 On KYOU KU Kun ATSU HAKARU Korean KWU

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIU4 On KYUU GU Kun HITSUGI Korean KWU

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIU4 Hangul Korean KWU

Unicode 5.2
Character Definition stable ; barnyard
Pinyin JIU4 Jyutping gau3 On KYUU Kun UMAYA Korean KWU
Traditional U+5EC4

Unicode 5.2
Character Definition fault , defect ; error , mistake
Pinyin JIU4 GAO1 Jyutping gau3 gou1 On KYUU KOU Kun TOGA TOGAMERU Hangul Korean KWU KO Tang ghiǒu

Unicode 5.2
Character Definition a legendary ancient emperor-sage
Pinyin YAO2 Jyutping jiu4 On GYOU Kun TAKAI Hangul Korean YO Tang *ngəu Viet nghiêu
Simplified U+5C27

Unicode 5.2
Character Definition handsome , elegant ; surname
Pinyin YAO2 Jyutping jiu4 On YOU CHOU Kun UTSUKUSHII Hangul Korean YO Tang iɛu Viet diêu

Unicode 5.2
Character Definition graceful , charming , fascinating
Pinyin RAO3 RAO2 Jyutping jiu4
Traditional U+5B08

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIU4

Unicode 5.2
Character
Pinyin YAO2 Jyutping jiu4 On EU Kun MIMEYOI TAHAMURERU

Unicode 5.2
Character Definition graceful , charming , fascinating
Pinyin RAO3 RAO2 YAO3 Jyutping jiu4 On DEU NEU ZEU DAU EU KEU Kun WAZURUWASHII NAYAMU Hangul Korean YO
Simplified U+5A06

Unicode 5.2
Character Definition a legendary ancient emperor-sage
Pinyin YAO2 Jyutping jiu4
Traditional U+582F

Unicode 5.2
Character Definition just , simply ; to come , go to ; to approach , near
Pinyin JIU4 Jyutping zau6 On SHUU JU Kun TSUKU Hangul Korean CHWI Tang *dzhiòu

Unicode 5.2
Character Definition high or tall
Pinyin YAO2 Jyutping jiu4 On GYOU Kun KEWASHII Korean YO
Traditional U+5DA2

Unicode 5.2
Character Definition high or tall
Pinyin YAO2 Jyutping jiu4 On GYOU Kun KEWASHII Hangul Korean YO Tang ngeu Viet nghèo
Simplified U+5CE3

Unicode 5.2
Character Definition stable ; barnyard
Pinyin JIU4 Jyutping gau3 Korean KWU Tang giòu
Simplified U+53A9 Variant U+5ED0

Unicode 5.2
Character Definition stable ; barnyard
Pinyin JIU4 Korean KWU
Variant U+5EC4

Unicode 5.2
Character Definition stable ; barnyard
Pinyin JIU4 On KYUU Kun UMAYA Hangul Korean KWU
Variant U+5EC4

Unicode 5.2
Character Definition conscript labor , compulsory labor
Pinyin YAO2 Jyutping jiu4 On YOU Kun EDACHI Hangul Korean YO

Unicode 5.2
Character Definition distressed , agitated
Pinyin YAO2 Jyutping jiu4

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIU4

Unicode 5.2
Character Definition long and curved
Pinyin JIU4 JIU1 JU1 QIU2 Jyutping gau3 geoi1 haau6 On KYUU GU Kun MORU Hangul Korean KWU

Unicode 5.2
Character Definition wag , swing , wave ; shake ; scull
Pinyin YAO2 Jyutping jiu4 On YOU Kun YUSURU YURERU Hangul Korean YO Viet gieo
Simplified U+6447 Variant U+63FA

Unicode 5.2
Character Definition wag , swing , wave ; shake ; scull
Pinyin YAO2 Jyutping jiu4 On YOU Kun YUSURU YURERU YUSUBURU Tang *iɛu
Traditional U+6416

Unicode 5.2
Character Definition save , rescue , relieve ; help , aid
Pinyin JIU4 Jyutping gau3 On KYUU GU Kun SUKUU SUKUI Hangul Korean KWU Tang *giòu Viet cứu

Unicode 5.2
Character Definition old , ancient ; former , past
Pinyin JIU4 Jyutping gau6 On KYUU GU Kun FURUI MOTO Korean KWU
Traditional U+820A

Unicode 5.2
Character Definition coffin which contains corpse
Pinyin JIU4 Jyutping gau6 On KYUU Kun HITSUGI Hangul Korean KWU Viet cữu
Variant U+67FE

Unicode 5.2
Character Definition straight grain
Pinyin JIU4 On KYUU Kun MASA Hangul Korean KWU CENG
Variant U+67E9

Unicode 5.2
Character Definition tallow tree
Pinyin JIU4 GAO1 Jyutping kau5 On KYUU Kun BUNA

Unicode 5.2
Character
Pinyin YAO2 Jyutping jiu4

Unicode 5.2
Character Definition bent or twisted piece of wood ; a paddle
Pinyin NAO2 RAO2 Jyutping jiu4 naau4 On DOU JOU NYOU Kun TAWAMU KAJI Hangul Korean YO Tang njiɛu
Simplified U+6861

Unicode 5.2
Character Definition cleanse ; river in Gansu province
Pinyin TAO2 YAO2 DAO4 TAO1 Jyutping jiu4 tou4 On TOU YOU DOU Kun ARAU Hangul Korean TO Tang tɑu Viet rệu

Unicode 5.2
Character Definition jackal ; name of a tribe
Pinyin YAO2 Jyutping jiu4 On YOU

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 238 ms