Unicode 5.2
Character Definition and ; with ; to ; for ; give , grant
Pinyin YU3 YU4 YU2 Jyutping jyu4 jyu5 jyu6 On YO Kun ATAERU KUMISURU TOMONI Korean YE Viet dữ
Traditional U+8207

Unicode 5.2
Character Definition I, me ; to give
Pinyin YU2 YU3 Jyutping jyu4 jyu5 On YO SHA Kun ATAERU ARAKAJIME Hangul Korean YE Tang *iu iu Viet nhừ
Variant U+8C6B

Unicode 5.2
Character Definition handsome
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 On YO Kun UTSUKUSHII Korean YE

Unicode 5.2
Character Definition I, my , me ; surname ; surplus
Pinyin YU2 XU2 Jyutping jyu4 On YO Kun AMARU WARE AMARI Hangul Korean YE Tang *iu iu Viet
Simplified U+4F59 Traditional U+4F59 U+9918

Unicode 5.2
Character Definition surname ; consent , approve
Pinyin YU2 SHU4 Jyutping jyu4 On YU Kun SHIKARI Korean YU
Variant U+516A

Unicode 5.2
Character Definition Confucian scholar
Pinyin RU2 Jyutping jyu4 On JU Kun YAWARAKA URUOSU SHITAGAU Hangul Korean YU Tang *njio njio Viet nho

Unicode 5.2
Character Definition talk indistinctly and falteringly
Pinyin RU2 Jyutping jyu4 On JU NYU Kun YAKAMASHII Korean YU Viet nheo

Unicode 5.2
Character Definition if , supposing ; as if ; like , as
Pinyin RU2 Jyutping jyu4 On JO NYO Kun GOTOKU SHIKU YUKU Hangul Korean YE Tang *njiu Viet như

Unicode 5.2
Character Definition beautiful , fair , handsome
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 On YO Tang iu

Unicode 5.2
Character Definition pleasure , enjoyment , amusement
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 On GO KU Kun TANOSHIMU Hangul Korean O
Simplified U+5A31

Unicode 5.2
Character Definition pleasure , enjoyment , amusement
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 Tang ngio
Traditional U+5A1B

Unicode 5.2
Character Definition mistress , concubine ; weak
Pinyin XU1 Jyutping jyu4 On SHU JU DOU Kun YOWAI SOBAME TSUMA

Unicode 5.2
Character Definition child ; blood relation ; affection
Pinyin RU2 RU4 Jyutping jyu4 jyu6 On JU Kun CHINOMIGO OSANAI Hangul Korean YU Viet nhọ

屿
Unicode 5.2
Character 屿 Definition island
Pinyin YU3 XU4 Jyutping jyu4 zeoi6
Traditional U+5DBC

Unicode 5.2
Character Definition mountain recess ; canyon
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 On GUU GU Kun KUMA Hangul Korean YU Viet giủng

Unicode 5.2
Character Definition island
Pinyin YU3 XU4 Jyutping jyu4 zeoi6 On SHO Kun SHIMA Hangul Korean SE
Simplified U+5C7F

Unicode 5.2
Character
Pinyin RU2 Jyutping jyu4 On GEYO NIYO

Unicode 5.2
Character Definition pleasant , delightful ; please
Pinyin YU2 TOU1 Jyutping jyu4 jyu6 On YU TOU Kun TANOSHIMU TANOSHII Hangul Korean YU

Unicode 5.2
Character Definition stupid , doltish , foolish
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 On GU Kun OROKA Hangul Korean WU Tang *ngio Viet ngu

Unicode 5.2
Character Definition drag
Pinyin RU2 NA2 NU2 RAO2 Jyutping jyu4 naa4 naau4 On DA JO Kun HIKU Hangul Korean NA NYE

Unicode 5.2
Character Definition lift , raise ; praise ; hang ; flap
Pinyin YU2 YOU2 Jyutping jyu4 On YU YUU Kun HIKU UGOKASU NABURU Hangul Korean YU

Unicode 5.2
Character Definition an military flag oa standard
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 On YO Kun HATA AGARU

Unicode 5.2
Character Definition tree
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 On YU GYO GO Kun NEZUMIMOCHI

Unicode 5.2
Character Definition elm tree
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 On YU Kun NIRE Korean YU Tang io
Variant U+6961

Unicode 5.2
Character Definition a final particle used to express admiration , doubt , surprise , or to mark a question
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 On YO Kun KA
Traditional U+6B5F

Unicode 5.2
Character Definition songs
Pinyin YU2 Jyutping jyu4

Unicode 5.2
Character Definition a final particle used to express admiration , doubt , surprise , or to mark a question
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 On YO Kun KA YA Hangul Korean YE Viet ru
Simplified U+6B24

Unicode 5.2
Character
Pinyin SHU1 YU2 YU1 Jyutping jyu4 syu1 On YU SU JU Kun KEMUSHIRO

Unicode 5.2
Character Definition to fish ; seize ; pursue ; surname
Pinyin YU2 Jyutping jyu4
Traditional U+6F01

Unicode 5.2
Character Definition change ; chongqing
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 On YU Kun KAWARU Hangul Korean THWU Tang io

Unicode 5.2
Character
Pinyin YU2 Jyutping jyu4

Unicode 5.2
Character Definition to fish ; seize ; pursue ; surname
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 On RYOU GYO Kun SUNADORU ISARU SUNADORI Hangul Korean E Tang *ngiu Viet ngư
Simplified U+6E14

Unicode 5.2
Character Definition immerse , moisten ; wet , damp
Pinyin RU2 NUAN2 RUAN3 ER2 NUO4 Jyutping jyu4 nyun5 On JU NYU Kun URUOU NURERU URUOSU Hangul Korean YU Tang njio Viet nhụa

Unicode 5.2
Character Definition privy hole
Pinyin TOU2 YU2 ZHU4 Jyutping jyu4 tau4 On CHU JU YU SHU

Unicode 5.2
Character
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 On YO

Unicode 5.2
Character Definition flawless gem or jewel
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 On YU Hangul Korean YU

Unicode 5.2
Character Definition beautiful jade
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 On YO Hangul Korean YE
Variant U+7399

Unicode 5.2
Character Definition reclaimed field
Pinyin YU2 SHE1 Jyutping jyu4 se1 On YO Kun ARATA Tang shia
Variant U+756D

Unicode 5.2
Character Definition basin ; cup
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 On U Kun HACHI Hangul Korean WU

Unicode 5.2
Character
Pinyin YU2 Jyutping jyu4

Unicode 5.2
Character Definition district ; mountain in Zhejiang
Pinyin YU2 OU3 YU4 Jyutping jyu4 On GUU GU Kun ONAGASARU Hangul Korean ONG

Unicode 5.2
Character Definition a small door or window ; a hole in the wall to cut through a wall
Pinyin YU2 DOU4 DOU1 Jyutping jyu4 On YU TOU ZU Kun KUGURIDO Hangul Korean YU

Unicode 5.2
Character Definition good
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 On YU

Unicode 5.2
Character Definition fat ; fertile , rich ; plump , soft
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 On YU Kun KOERU ABURA Hangul Korean YU Tang io

Unicode 5.2
Character Definition moment , instant , short while
Pinyin YU2 YONG3 YU3 KUI4 Jyutping jyu4 On YU YOU KI Kun KUBOMI SUSUMERU AJIKA Hangul Korean YU Tang io

Unicode 5.2
Character Definition carry on one's shoulder
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 On YO Kun KAKU Hangul Korean YE

Unicode 5.2
Character Definition cart , palanquin , sedan chair
Pinyin YU2 Jyutping jyu4
Traditional U+8F3F

Unicode 5.2
Character Definition and ; with ; to ; for ; give , grant
Pinyin YU3 YU4 YU2 Jyutping jyu4 jyu5 jyu6 On YO Kun KUMISURU ATAERU AZUKARU Hangul Korean YE Tang *iǔ iu Viet dữ
Simplified U+4E0E

Unicode 5.2
Character Definition a despatch boat
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 On YO Hangul Korean YE

Unicode 5.2
Character Definition roots ; vegetables ; eat ; bear
Pinyin RU2 Jyutping jyu4 On JO NYO Kun KUU YUDERU Hangul Korean YE Viet nhà

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 268 ms