Unicode 5.2
Character Definition beggar ; beg ; give
Pinyin GAI4 Jyutping koi3 On KAI KATSU Kun KOU Korean KAL KAY Viet cái

Unicode 5.2
Character Definition dense
Pinyin JIE4 On KAI Kun SANRANSURU

Unicode 5.2
Character Definition rebel ; crafty , shrewd
Pinyin GUAI1 Jyutping gwaai1 On KAI Kun MODORU SOMUKU Hangul Korean KOY Tang guæi Viet quai

Unicode 5.2
Character Definition forerunner , herald , harbinger ; to lie between ; sea shell ; to wear armor
Pinyin JIE4 Jyutping gaai3 On KAI Kun TASUKERU SUKE Hangul Korean KAY Tang gæì Viet giới

Unicode 5.2
Character Definition price , value
Pinyin JIA4 JIE4 JIE5 Jyutping gaai3 On KAI Kun YOI OOKII TSUKAI Hangul Korean KAY Viet giá
Traditional U+50F9

Unicode 5.2
Character Definition assemble , meet together ; meeting
Pinyin HUI4 KUAI4 GUI4 Jyutping wui2 wui4 wui6 On KAI E Kun AU ATSUMARU Korean HOY KOY Viet hội
Traditional U+6703

Unicode 5.2
Character Definition to give ; prepared for included in ; embraced in
Pinyin GAI1 Jyutping goi1 On KAI Kun MUSEBU Korean HAY Viet hời

Unicode 5.2
Character Definition together ; be in order
Pinyin XIE2 JIE1 Jyutping gaai1 On KAI Kun TOMONI Hangul Korean HAY HYEY

Unicode 5.2
Character Definition great , gigantic ; puppet
Pinyin GUI1 KUI3 Jyutping faai3 gwai1 On KAI Kun OOKII Hangul Korean KOY

Unicode 5.2
Character Definition go-between , broker , proxy
Pinyin KUAI4 Jyutping kui2 On KAI KE Kun NAKAGAI Korean KOY Viet cúi
Simplified U+4FA9

Unicode 5.2
Character Definition dirt clod ; piece
Pinyin KUAI4 On KAI KE Kun TSUCHIKURE Korean KOY
Variant U+584A

Unicode 5.2
Character Definition amputate , cut off
Pinyin GUI4 Jyutping gui3 kui2 On KAI KE KATSU Kun TATSU Korean HOY KOY
Simplified U+523D

Unicode 5.2
Character
Pinyin KAI4 On KAI Kun TSUTOMERU

Unicode 5.2
Character Definition to beg for alms ; a beggar
Pinyin GAI4 On KAI Kun MOTOMERU Korean KAY KAL

Unicode 5.2
Character
Pinyin GUAI4 On KAI KETSU KECHI Kun WAKERU Korean KWAY

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIE4 On KAI KE KA Kun KOE

Unicode 5.2
Character Definition laugh
Pinyin HAI1 Jyutping hoi1 On KAI TAI Kun WARAHU YOROKOBU Hangul Korean HAY Tang xəi Viet hay

Unicode 5.2
Character
Pinyin HUI1 On KAI KE Kun KOE

Unicode 5.2
Character Definition alas , exclamation of surprise or pain
Pinyin AI1 AI4 Jyutping aai1 oi1 On KAI KI AI I Kun AA AAOO IYAIYAKOTAERU Hangul Korean AY Viet hãy
Variant U+8A92

Unicode 5.2
Character Definition music ; melody
Pinyin JIE1 Jyutping gaai1 On KAI Korean KAY

Unicode 5.2
Character Definition beak , bill , snout ; pant
Pinyin HUI4 Jyutping fui3 On KAI Kun KUCHIBASHI Hangul Korean HWEY

Unicode 5.2
Character Definition hi
Pinyin HAI1 HAI3 Jyutping hei1 hoi1 On KAI

Unicode 5.2
Character Definition sound of sighing ; ( Cant .) possessive
Pinyin KAI3 Jyutping ge3 koi3 On KAI GAI Kun NAGEKU Korean KAY

Unicode 5.2
Character Definition return , turn around ; a time
Pinyin HUI2 Jyutping wui4 On KAI E Kun MAWASU
Variant U+56DE

Unicode 5.2
Character Definition return , turn around ; a time
Pinyin HUI2 Jyutping wui4 On KAI E Kun MAWASU MAWARU KAERU Hangul Korean HOY Tang *huəi Viet hồi
Variant U+56EC

Unicode 5.2
Character Definition to return to or from
Pinyin HUI2 Jyutping wui4 On KAI Korean HOY

Unicode 5.2
Character
Pinyin HUI4 On KAI E GAI Kun MON

Unicode 5.2
Character Definition piece , lump ; dollar
Pinyin KUAI4 Jyutping faai3 On KAI
Traditional U+584A

Unicode 5.2
Character Definition stairs ; a flight of steps ; a degree , a class , a rank or step
Pinyin JIE1 Jyutping gaai1 On KAI Hangul Korean KYEY
Variant U+968E

Unicode 5.2
Character Definition person's name
Pinyin JIE4 On KAI Kun SAKAI Hangul Korean KYEY
Variant U+754C

Unicode 5.2
Character Definition piece , lump ; dollar
Pinyin KUAI4 Jyutping faai3 On KAI Kun KATAMARI TSUCHIKURE Hangul Korean KOY Tang kuɑ̀i Viet khối
Simplified U+5757 Variant U+51F7

Unicode 5.2
Character Definition high and dry place
Pinyin KAI3 Jyutping hoi2 On KAI GAI Hangul Korean KAY
Simplified U+57B2

Unicode 5.2
Character Definition bad , spoil ( ed ), ruin , destroy
Pinyin HUAI4 On KAI Kun KOWASU YABURU KOWARERU
Variant U+58DE

Unicode 5.2
Character Definition bad , spoil ( ed ), ruin , destroy
Pinyin HUAI4 Jyutping waai6 On KAI E Kun KOWASU Hangul Korean KOY HOY Tang huæ̀i Viet hoại
Simplified U+574F Variant U+58CA

Unicode 5.2
Character
Pinyin KAI1 ZHA1 ZHA4 On KAI HOU BU Kun TATEMATSUURU MATSURU

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIE4 Jyutping hai6 On KAI GAI KEI GEI Kun NETAMU WAZURAWASHII OOU KIRU

Unicode 5.2
Character
Pinyin GAI1 On KAI

Unicode 5.2
Character Definition mythological snail goddess
Pinyin WA1 Jyutping wo1 On KAI KE KA Hangul Korean WAY KWA Tang gua Viet oa
Simplified U+5A32

Unicode 5.2
Character Definition baby , child ; children
Pinyin HAI2 Jyutping haai4 hoi4 On KAI GAI Kun CHINOMIGO Hangul Korean HAY Tang həi Viet hài

Unicode 5.2
Character Definition limp , staggering gait ; embarrass
Pinyin GA4 Jyutping gaai3 On KAI KATSU KECHI Kun ASHINAE

Unicode 5.2
Character Definition numerary adjunct for time , term
Pinyin JIE4 Jyutping gaai3 On KAI Kun TODOKERU TODOKU TODOKE Hangul Korean KYEY
Simplified U+5C4A

Unicode 5.2
Character Definition numerary adjunct for time , term
Pinyin JIE4 Jyutping gaai3 On KAI Kun TODOKERU TODOKU TODOKE
Traditional U+5C46

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIE4 On KAI

Unicode 5.2
Character
Pinyin GAI1 On KAI KI

Unicode 5.2
Character Definition high ; rugged , rocky , precipitous
Pinyin WEI2 Jyutping ngai4 On KAI GAI GI Kun TAKAI Hangul Korean OY Tang *nguəi Viet ngôi

Unicode 5.2
Character Definition gorge
Pinyin XIE4 Jyutping haai5 On KAI GE KE Kun TANI Hangul Korean HAY

Unicode 5.2
Character
Pinyin GUI4 KUAI4 On KAI KE KAN

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIE4 On KAI Kun TANA NAGASHI

Unicode 5.2
Character Definition a room ; the wall of a house a man's name
Pinyin HUI4 GUI1 WEI3 Jyutping gwai1 wai2 On KAI E GE KE Kun KAKI

Unicode 5.2
Character
Pinyin KUAI4 Jyutping kui2 kwui2 On KAI KE Kun MAGUSAGURA KURA Hangul Korean KOY

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 384 ms