Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) pretty ; beautiful
Pinyin MA4 MEI2 MEI3 Jyutping mei5

Unicode 5.2
Character Definition ( standard form of ) the tail ; the rear , last ; final
Pinyin WEI3 Jyutping mei5

Unicode 5.2
Character Definition a little slanted ; smooth , name of a mountain
Pinyin MI2 MI3 Jyutping mei5

Unicode 5.2
Character Definition rice boiled to gruel , congee ; porridge
Pinyin HUI4 WEI4 Jyutping mei5 min5

Unicode 5.2
Character Definition a kind of bamboo , broom ; a besom
Pinyin HUI4 KUI4 WEI3 Jyutping mei5 Viet vỉ

Unicode 5.2
Character Definition name of a variety of grass
Pinyin MEI3 WEI4 Jyutping mei5

Unicode 5.2
Character Definition deep red
Pinyin WEI3 Jyutping mei5

䬿
Unicode 5.2
Character 䬿 Definition small ; little , congee ; rice gruel
Pinyin WEI3 WEI4 Jyutping mei5 mei6

Unicode 5.2
Character Definition to feed a baby , ( non-classical form of ) congee ; porridge ; rice gruel
Pinyin MI3 Jyutping mei5

Unicode 5.2
Character Definition progress ; busy , untiring ; exert
Pinyin WEI3 MEN2 Jyutping mei5 mun4 On BI MI BON MON Kun TSUTOMERU UTSUKUSHII Hangul Korean MI MWUN

Unicode 5.2
Character Definition comply ; complying , agreeable
Pinyin WEI3 Jyutping mei5 On BI MI KI Kun SUNAO SHITAGAU UTSUKUSHII Hangul Korean MI Viet vãi

Unicode 5.2
Character Definition beautiful
Pinyin MEI3 Jyutping mei5 On BI MI Kun YOI UTSUKUSHII Hangul Korean MI

Unicode 5.2
Character Definition tail , extremity ; end , stern
Pinyin WEI3 YI3 Jyutping mei5 On BI Kun O Hangul Korean MI Tang *miə̌i Viet

Unicode 5.2
Character Definition ripples
Pinyin MEI3 Jyutping mei5 On BI MI Hangul Korean MI Tang myǐ Viet mẻ

Unicode 5.2
Character Definition many
Pinyin MI3 MI2 NI3 Jyutping mei5 nei5 On DEI NAI Viet nhễ
Variant U+6CB5

Unicode 5.2
Character Definition beautiful , pretty ; pleasing
Pinyin MEI3 Jyutping mei5 On BI MI Kun UTSUKUSHII YOI HOMERU Hangul Korean MI Tang *myǐ Viet mỉ

Unicode 5.2
Character
Pinyin GAO1 Jyutping mei5

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI3 Jyutping mei5

Unicode 5.2
Character
Pinyin MI3 Jyutping mei5

Unicode 5.2
Character Definition magnesium
Pinyin MEI3 Jyutping mei5 On BI Kun MAGUNESHIUMU
Simplified U+9541

Unicode 5.2
Character Definition magnesium
Pinyin MEI3 Jyutping mei5
Traditional U+9382

Unicode 5.2
Character Definition divide , disperse , scatter
Pinyin MI3 MI2 MA2 MEI2 MO2 Jyutping mei5 On HI BI MI Kun NABIKU NAI Hangul Korean MI Tang myɛ̌ Viet mị

Unicode 12.1
Character Definition ( same as ) pretty ; beautiful
Pinyin Jyutping mei5

Unicode 12.1
Character Definition ( standard form of ) the tail ; the rear , last ; final
Pinyin wěi Jyutping mei5

Unicode 12.1
Character Definition a little slanted ; smooth , name of a mountain
Pinyin Jyutping mei5

Unicode 12.1
Character Definition rice boiled to gruel , congee ; porridge
Pinyin huì Jyutping mei5 min5

Unicode 12.1
Character Definition a kind of bamboo , broom ; a besom
Pinyin wěi Jyutping mei5 Viet vỉ

Unicode 12.1
Character Definition name of a variety of grass
Pinyin měi Jyutping mei5

Unicode 12.1
Character Definition deep red
Pinyin wěi Jyutping mei5

䬿
Unicode 12.1
Character 䬿 Definition small ; little , congee ; rice gruel
Pinyin wěi Jyutping mei5 mei6

Unicode 12.1
Character Definition to feed a baby , ( non-classical form of ) congee ; porridge ; rice gruel
Pinyin Jyutping mei5

Unicode 12.1
Character Definition progress ; busy , untiring ; exert
Pinyin mén Jyutping mei5 mun4 On BI MI BON MON Kun TSUTOMERU UTSUKUSHII Hangul : 1N Korean MI MWUN

Unicode 12.1
Character Definition comply ; complying , agreeable
Pinyin wěi Jyutping mei5 On BI MI KI Kun SUNAO SHITAGAU UTSUKUSHII Hangul : 1N Korean MI Viet vãi

Unicode 12.1
Character Definition beautiful
Pinyin měi Jyutping mei5 On BI MI Kun YOI UTSUKUSHII Hangul : 1N Korean MI

Unicode 12.1
Character
Pinyin měi Jyutping mei5 On BI

Unicode 12.1
Character
Pinyin Jyutping mei5

Unicode 12.1
Character Definition tail , extremity ; end , stern
Pinyin wěi Jyutping mei5 On BI Kun O Hangul : 0E Korean MI Tang *miə̌i Viet

Unicode 12.1
Character
Pinyin wěi Jyutping mei5 Viet vãi

Unicode 12.1
Character Definition oar , shaft
Pinyin wěi Jyutping mei5 On BI Kun KOZUE KAJI Hangul : 0N Korean MI Viet vả

Unicode 12.1
Character Definition ripples
Pinyin měi Jyutping mei5 On BI MI Hangul : 0N Korean MI Tang myǐ Viet mẻ

Unicode 12.1
Character Definition many
Pinyin Jyutping mei5 nei5 On DEI NAI Hangul :N :N Viet nhễ
Variant U+6CB5

Unicode 12.1
Character Definition beautiful , pretty ; pleasing
Pinyin měi Jyutping mei5 On BI MI Kun UTSUKUSHII YOI HOMERU Hangul : 0E Korean MI Tang *myǐ Viet mỉ

Unicode 12.1
Character
Pinyin gāo Jyutping mei5

Unicode 12.1
Character
Pinyin wěi Jyutping mei5

Unicode 12.1
Character
Pinyin Jyutping mei5

Unicode 12.1
Character Definition magnesium
Pinyin měi Jyutping mei5 On BI Kun MAGUNESHIUMU
Simplified U+9541

Unicode 12.1
Character Definition magnesium
Pinyin měi Jyutping mei5
Traditional U+9382

Unicode 12.1
Character Definition divide , disperse , scatter
Pinyin Jyutping mei5 On HI BI MI Kun NABIKU NAI Hangul : 0N Korean MI Tang myɛ̌ Viet mị

𠳿
Unicode 12.1
Character 𠳿
Pinyin wēi Jyutping mei5 Viet vãi

𠸍
Unicode 12.1
Character 𠸍
Jyutping mei5 Viet

Records 1 - 50 of 53 retrieved in 259 ms