Unicode 5.2
Character Definition extend ; reach ; come up to ; and
Pinyin JI2 Jyutping gap6 kap6 On KYUU Kun OYOBU OYOBI OYOBOSU Hangul Korean KUP Tang *ghyip Viet cập
Cangjie Input Code NHE

Unicode 5.2
Character Definition forced laughter
Pinyin ER2 Jyutping ji4 waa1 On JI NI AI Kun HETSURAU KATAKOTO Korean A AY Viet nhè

Unicode 5.2
Character
Pinyin DIE2 Viet nhẹ

Unicode 5.2
Character Definition many
Pinyin MI3 MI2 NI3 Jyutping mei5 nei5 On DEI NAI Viet nhễ
Variant U+6CB5

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZUO3 Jyutping dyut3 Viet nhè tói

Unicode 5.2
Character
Pinyin GE1 On KA Kun KOROMUBYUUMU Viet nhẹ

𡮅
Unicode 5.2
Character 𡮅
Viet nhẻ

𥙧
Unicode 5.2
Character 𥙧
Viet nhẽ

𥚅
Unicode 5.2
Character 𥚅
Viet nhễ

𥜡
Unicode 5.2
Character 𥜡
Viet nhẽ

𨌀
Unicode 5.2
Character 𨌀
Viet nhẹ

𨏄
Unicode 5.2
Character 𨏄
Viet nhẹ

𨤰
Unicode 5.2
Character 𨤰
Viet nhẽ

𨤻
Unicode 5.2
Character 𨤻
Viet nhẽ

Unicode 12.1
Character
Pinyin zuǒ Jyutping dyut3 Viet nhè tói
Simplified U+2621B

Unicode 12.1
Character Definition Copernicium
Pinyin On KA Kun KOROMUBYUUMU Viet nhẹ
Simplified U+9FD4

Unicode 5.2
Character Definition ( Cant .) intensifying particle
Pinyin RAN3 RAN2 Jyutping jam1 jim4 On ZEN NEN Kun KAMUSAMA Viet nhẻm

Unicode 5.2
Character
Pinyin LIAN2 Viet nhèm

Unicode 5.2
Character Definition beard ; mustache
Pinyin RAN2 Jyutping jim4 On ZEN Kun HIGE Korean YEM Viet nhẹm
Variant U+9AE5

𣲹
Unicode 5.2
Character 𣲹
Viet nhèm

𤺱
Unicode 5.2
Character 𤺱
Viet nhèn

𤾱
Unicode 5.2
Character 𤾱
Viet nhênh

Unicode 5.2
Character Definition scratch ; disturb , bother ; submit
Pinyin NAO2 Jyutping naau4 naau5 On DOU KOU JOU Kun TAWAMERU MIDARERU MIDASU Hangul Korean YO Tang nǎu Viet nhéo
Simplified U+6320

𡅍
Unicode 5.2
Character 𡅍
Viet nhẻo

𡮾
Unicode 5.2
Character 𡮾
Viet nhẻo

Unicode 5.2
Character Definition (a variant of ) anxious ; hurried ; urgent ; hasty
Pinyin JI2 Jyutping gap1

Unicode 5.2
Character Definition take in , absorb ; act as deputy ; administer , assist
Pinyin SHE4 NIE4 Jyutping nip6 sip3 On SETSU SHOU Kun OSAMERU KANERU TORU Hangul Korean SEP YEP Tang shiɛp Viet nhép
Simplified U+6444 Variant U+6442

𡆄
Unicode 5.2
Character 𡆄
Viet nhép

Records 1 - 28 of 28 retrieved in 103 ms