Unicode 5.2
Character Definition a label ; a tag , to record , to make a note , to wipe ; to scrub ; to dust ; to clean
Pinyin QIAN1 Jyutping cin1

Unicode 5.2
Character Definition one thousand ; leader of one thousand men Value 1000
Pinyin QIAN1 Jyutping cin1 On SEN Kun KASHIRA Hangul Korean CHEN
Variant U+5343

Unicode 5.2
Character Definition all , together , unanimous
Pinyin QIAN1 Jyutping cim1
Traditional U+50C9

Unicode 5.2
Character Definition all , together , unanimous
Pinyin QIAN1 Jyutping cim1 On SEN Kun MINA KOTOGOTOKU TOMONI Hangul Korean CHEM
Simplified U+4F65

Unicode 5.2
Character Definition kilogram
Pinyin QIAN1 Korean CHEN

Unicode 5.2
Character Definition thousand ; many , numerous ; very ; ( Cant .) a cheater , swindler Value 1000
Pinyin QIAN1 Jyutping cin1 On SEN Kun CHI Hangul Korean CHEN Tang *tsen Viet thiên
Variant U+4EDF

Unicode 5.2
Character
Pinyin QIAN1

Unicode 5.2
Character
Pinyin QIAN1

Unicode 5.2
Character
Pinyin QIAN1 On SEN

Unicode 5.2
Character
Pinyin QIAN1 On KAN KEN KIN Kun UTSUKUSHII

Unicode 5.2
Character
Pinyin QIAN1 On KAN KEN Kun KATAI

Unicode 5.2
Character
Pinyin QIAN1 Jyutping hin1

Unicode 5.2
Character Definition even level . to raise in both hands
Pinyin QIAN1 Jyutping gin1 hin1 On KEN Kun TAIRAKA

Unicode 5.2
Character Definition miserly , parsimonious , stingy
Pinyin QIAN1 Jyutping han1
Traditional U+6173

Unicode 5.2
Character Definition a fault , mistake , error , transgression
Pinyin QIAN1 Jyutping hin1 On KEN Kun AYAMARU Hangul Korean KEN Tang kyɛn Viet khiền

Unicode 5.2
Character Definition miserly , parsimonious , stingy
Pinyin QIAN1 Jyutping haan1 han1 On KAN KEN Kun OSHIMU Hangul Korean KAN Viet ghen
Simplified U+60AD

Unicode 5.2
Character Definition probe , poke , prick , pierce
Pinyin QIAN1 Jyutping cin1 Viet xiên

Unicode 5.2
Character
Pinyin QIAN1 On SEN I Kun UTSURU Viet tay

Unicode 5.2
Character Definition sturdy
Pinyin QIAN1 Jyutping haan1 On KAN KEN Kun KATAI

Unicode 5.2
Character Definition extract ; seize ; pluck up
Pinyin QIAN1 Jyutping hin1 On KEN Kun TORU NUKU Tang gyɛ̌n

Unicode 5.2
Character
Pinyin QIAN1

Unicode 5.2
Character
Pinyin QIAN1 Jyutping hin1

Unicode 5.2
Character
Pinyin QIAN1 Viet gỡ

Unicode 5.2
Character
Pinyin QIAN1 Jyutping hin1 On KEN Kun TORU

Unicode 5.2
Character
Pinyin QIAN1 Viet then

Unicode 5.2
Character
Pinyin QIAN1 Hangul Korean YEM

Unicode 5.2
Character
Pinyin QIAN1

Unicode 5.2
Character
Pinyin QIAN1

Unicode 5.2
Character
Pinyin QIAN1

Unicode 5.2
Character Definition name of a river in Shangdong ; marsh ; float
Pinyin QIAN1 Jyutping hin1 On KEN KEI KYOU GEN Kun SAWA TADAYOU KIYOI

Unicode 5.2
Character Definition drag , pull , lead by hand
Pinyin QIAN1 QIAN4 Jyutping hin1
Traditional U+727D

Unicode 5.2
Character Definition drag , pull , lead by hand
Pinyin QIAN1 QIAN4 Jyutping hin1 On KEN Kun HIKU Hangul Korean KYEN Tang *ken kèn
Simplified U+7275

Unicode 5.2
Character Definition sign , endorse ; slip of paper
Pinyin QIAN1 Jyutping cim1
Traditional U+7C3D Variant U+7C64

Unicode 5.2
Character Definition sign , endorse ; slip of paper
Pinyin QIAN1 Jyutping cim1 On SEN Kun KAGO Hangul Korean CHEM
Simplified U+7B7E

Unicode 5.2
Character Definition tally ; lot ; marker
Pinyin QIAN1 Jyutping cim1 On SEN Kun KUJI KAZUTORI Hangul Korean CHEM
Variant U+7C56

Unicode 5.2
Character Definition km
Pinyin QIAN1 Kun KIROMEETORU Hangul Korean CHEN

Unicode 5.2
Character Definition tow line
Pinyin QIAN1 QIAN4 Jyutping hin1 hin3 On KEN Kun WATA Korean KYEN
Variant U+7EA4

Unicode 5.2
Character Definition hydroxide
Pinyin QIAN1 QIANG3 Jyutping koeng5
Traditional U+7FA5

Unicode 5.2
Character Definition area between waist and hips
Pinyin QIAN1 XU4 QIAN3

Unicode 5.2
Character Definition ( Cant .) 小膁 , loins , side of body
Pinyin QIAN1 LIAN2 Jyutping jim2 On KEN KAN GEN Kun UMAI AN Viet còm

Unicode 5.2
Character Definition hard ; wise
Pinyin QIAN1 On KAN KEN KOU KYOU GEN Kun KATAI

Unicode 5.2
Character Definition exuberant and vigorous foliage
Pinyin QIAN1 QIAN4 Jyutping cin1 On SEN Kun SHIGERU Hangul Korean CHEN Tang tsen
Variant U+831C

Unicode 5.2
Character
Pinyin QIAN1 On KEN Kun HOTARU YASUDE

Unicode 5.2
Character Definition underclothing ; to pick up one's skirts
Pinyin QIAN1 Jyutping hin1 On KEN KON Kun HAKAMA Hangul Korean KEN Tang kyɛn

Unicode 5.2
Character Definition fault
Pinyin QIAN1

Unicode 5.2
Character Definition humble , modest
Pinyin QIAN1 QIAN4 ZHAN4 Jyutping him1 On KEN Kun HERIKUDARU Hangul Korean KYEM Tang kem Viet khiêm
Simplified U+8C26

Unicode 5.2
Character
Pinyin QIAN1 On SEN KEN GEN Kun TOU

Unicode 5.2
Character Definition humble , modest
Pinyin QIAN1 QIAN4 Jyutping him1
Traditional U+8B19

Unicode 5.2
Character
Pinyin QIAN1 On SEN

Unicode 5.2
Character Definition move , shift , change ; transfer ; relocate a capital city
Pinyin QIAN1 GAN1 Jyutping cin1 On SEN Kun UTSURU UTSUSU MIYAKOGAE
Traditional U+9077

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 376 ms