Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) crucial points ; critical points , an embroidered banner , sheath for a lancehead
Pinyin QING4 Jyutping hing3

Unicode 5.2
Character Definition hold on to one's own views , to keep the mouth shut , stingy ; miserly ; niggardly ; parsimonious
Pinyin QING4 YAN3 YIN4 Jyutping zim2

Unicode 5.2
Character Definition surname
Pinyin QING4 Jyutping zing6 On SEI SHAU Kun SAMUI SUZUSHII Hangul Korean CHENG

Unicode 5.2
Character Definition congratulate , celebrate
Pinyin QING4 Jyutping hing3
Traditional U+6176

Unicode 5.2
Character Definition congratulate , celebrate
Pinyin QING4 Jyutping hing3 On KEI KYOU Kun YOI YOROKOBU Hangul Korean KYENG KANG Tang kiæ̀ng Viet khánh
Simplified U+5E86

Unicode 5.2
Character Definition ( Cant .) to lift up ; to seize , grab
Pinyin QING4 Jyutping cing3

Unicode 5.2
Character Definition stone chimes
Pinyin QING4 On KEI KYOU KOU SEI SHOU Kun KEI TEKI KOE

Unicode 5.2
Character Definition a pit , trap ; the appearance of a small , meandering stream
Pinyin QING4 Jyutping zeng2 On KEI KYOU SEI JOU Viet giếng

Unicode 5.2
Character
Pinyin QING4

Unicode 5.2
Character
Pinyin QING4

Unicode 5.2
Character
Pinyin QING4

Unicode 5.2
Character Definition musical instrument ; musical stone
Pinyin QING4 QING3 Jyutping hing3 On KEI Kun UCHIISHI MUNASHII TSUKIRU Hangul Korean KYENG Tang kèng Viet khánh

Unicode 5.2
Character Definition exhaust , run out , use up ; empty
Pinyin QING4 Jyutping hing3 On KEI KYOU Kun MUNASHII Hangul Korean KYENG Viet khánh

Unicode 5.2
Character Definition t speak softly
Pinyin QING4 QING3 Jyutping hing3 On KEI Kun SEKIBARAI SHIWABUKI Hangul Korean KYENG

Unicode 5.2
Character
Pinyin QING4 QING1 Jyutping hing1

Unicode 5.2
Character
Pinyin QING4 Jyutping cing3

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin qing4
English celebrate

慶元
CEDict 100318
Traditional 慶元 Simplified 庆元
Pinyin Qing4 yuan2
English Qingyuan county in Lishui 麗水 | 丽水 [ Li2 shui3 ], Zhejiang

慶元縣
CEDict 100318
Traditional 慶元縣 Simplified 庆元县
Pinyin Qing4 yuan2 xian4
English Qingyuan county in Lishui 麗水 | 丽水 [ Li2 shui3 ], Zhejiang

慶典
CEDict 100318
Traditional 慶典 Simplified 庆典
Pinyin qing4 dian3
English a celebration

慶功
CEDict 100318
Traditional 慶功 Simplified 庆功
Pinyin qing4 gong1
English to celebrate a heroic deed

慶城
CEDict 100318
Traditional 慶城 Simplified 庆城
Pinyin Qing4 cheng2
English Qingcheng county in Qingyang 慶陽 | 庆阳 [ Qing4 yang2 ], Gansu

慶城縣
CEDict 100318
Traditional 慶城縣 Simplified 庆城县
Pinyin Qing4 cheng2 xian4
English Qingcheng county in Qingyang 慶陽 | 庆阳 [ Qing4 yang2 ], Gansu

慶大霉素
CEDict 100318
Traditional 慶大霉素 Simplified 庆大霉素
Pinyin qing4 da4 mei2 su4
English gentamycin ( antibiotic )

慶安
CEDict 100318
Traditional 慶安 Simplified 庆安
Pinyin Qing4 an1
English Qing'an county in Suihua 綏化 | 绥化 , Heilongjiang

慶安縣
CEDict 100318
Traditional 慶安縣 Simplified 庆安县
Pinyin Qing4 an1 xian4
English Qing'an county in Suihua 綏化 | 绥化 , Heilongjiang

慶尙北道
CEDict 100318


慶尚北道
CEDict 100318慶州
CEDict 100318
Traditional 慶州 Simplified 庆州
Pinyin Qing4 zhou1
English Qingzhou , old name of Ningxia 寧夏 | 宁夏 in Gansu ; Gyeongju City , South Korea

慶幸
CEDict 100318
Traditional 慶幸 Simplified 庆幸
Pinyin qing4 xing4
English to celebrate success

慶曆新政
CEDict 100318

慶祝
CEDict 100318
Traditional 慶祝 Simplified 庆祝
Pinyin qing4 zhu4
English celebrate

慶祝會
CEDict 100318
Traditional 慶祝會 Simplified 庆祝会
Pinyin qing4 zhu4 hui4
English celebration

慶華
CEDict 100318
Traditional 慶華 Simplified 庆华
Pinyin Qing4 hua2
English Ching-hua

慶賀
CEDict 100318
Traditional 慶賀 Simplified 庆贺
Pinyin qing4 he4
English congratulate

慶陽
CEDict 100318
Traditional 慶陽 Simplified 庆阳
Pinyin Qing4 yang2
English Qingyang prefecture level city in Gansu

慶陽地區
CEDict 100318
Traditional 慶陽地區 Simplified 庆阳地区
Pinyin Qing4 yang2 di4 qu1
English Qingyang prefecture in Gansu

慶陽市
CEDict 100318
Traditional 慶陽市 Simplified 庆阳市
Pinyin Qing4 yang2 shi4
English Qingyang prefecture level city in Gansu

慶雲
CEDict 100318
Traditional 慶雲 Simplified 庆云
Pinyin Qing4 yun2
English Qingyun county in Dezhou 德州 [ De2 zhou1 ], Shandong

慶雲縣
CEDict 100318
Traditional 慶雲縣 Simplified 庆云县
Pinyin Qing4 yun2 xian4
English Qingyun county in Dezhou 德州 [ De2 zhou1 ], Shandong

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin qing4
Variant | [ qing4 ]

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin qing4
English ( stone )

CEDict 100318

磬竭
CEDict 100318
Traditional 磬竭 Simplified 磬竭
Pinyin qing4 jie2
English used up ; exhausted ; emptied

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin qing4
English to draw a bamboo bow or crossbow

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin qing4
English use-up ; exhausted ; empty

罄匱
CEDict 100318
Traditional 罄匱 Simplified 罄匮
Pinyin qing4 kui4
English used-up ; exhausted

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 216 ms