CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin r5
English non-syllabic diminutive suffix ; retroflex final

CC-CEDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin r5
English non-syllabic diminutive suffix ; retroflex final

Unicode 5.2
Character Definition son , child ; KangXi radical 10
Pinyin ER2 ER5 Jyutping jan4 On JIN NIN KAI Kun HITO NINNYOU Korean IN KWEY
Traditional U+5152

Unicode 5.2
Character Definition son , child , oneself ; final part
Pinyin ER2 ER5 Jyutping ji4 ngai4 On JI NI GEI Kun KO Hangul Korean A Tang *njiɛ njiɛ
Simplified U+513F

Records 1 - 4 of 4 retrieved in 26 ms