Unicode 5.2
Character Definition edged tool , cutlery , knife edge
Pinyin REN4 Jyutping jan6 On JIN Kun HA YAIBA KIRU Hangul Korean IN Tang njìn Viet nhẫn
Variant U+5204
Cangjie Input Code SHI

Unicode 5.2
Character Definition kill , massacre ; oppress
Pinyin LU4 Jyutping luk6 On RIKU RYUU Kun KOROSU Hangul Korean LYUK Tang *liuk
Variant U+F9D2
Cangjie Input Code SHI

Unicode 5.2
Character Definition marks preceding phrase as modifier of following phrase ; it , him her , them ; go to
Pinyin ZHI1 Jyutping zi1 On SHI Kun YUKU KORE NO Hangul Korean CI Tang *jiə jiə Viet chi

Unicode 5.2
Character Definition the beginning ; to start , to begin , to be the first
Pinyin SHI3 On SHI Kun HAJIMERU HAJIMARU Korean SI

Unicode 5.2
Character Definition four Value 4
Pinyin SI4 On SHI Kun YO YOTSU YOTTSU YON

Unicode 5.2
Character Definition small thing , child ; young animal
Pinyin ZI3 ZAI3 Jyutping zai2 zi2 On SHI SAI Kun TAERU Hangul Korean CA Viet tử

Unicode 5.2
Character Definition official ; serve government
Pinyin SHI4 Jyutping si6 On SHI JI Kun TSUKAERU TSUKAMATSURU Hangul Korean SA Viet

Unicode 5.2
Character Definition serve , wait upon , attend ; examine
Pinyin SI4 CI4 Jyutping zi6 On SHI Kun UKAGAU UKAGAI Hangul Korean SA Tang siə̀

Unicode 5.2
Character Definition resemble
Pinyin SI4 SHI4 On SHI JI Kun HIRU Korean SA

Unicode 5.2
Character Definition small
Pinyin CI3 Jyutping ci2 On SHI Kun CHIISAI

Unicode 5.2
Character Definition aid ; help
Pinyin CI4 Jyutping ci3 On SHI Kun SUBOSHIKOI NARABU TASUKERU OYOBI KAHARUGAHARU Hangul Korean CHA

使
Unicode 5.2
Character 使 Definition cause , send on a mission , order ; envoy , messenger , ambassador
Pinyin SHI3 SHI4 Jyutping sai2 si2 si3 On SHI Kun TSUKAU TSUKAI Hangul Korean SA SI Tang *shriə̌ shriə̀ shriə̌ Viet sứ

Unicode 5.2
Character Definition luxurious , extravagant
Pinyin CHI3 Jyutping ci2 On SHI I Kun OGORU Hangul Korean CHI Viet xỉ

Unicode 5.2
Character Definition wait for , wait until , as soon as
Pinyin SI4 QI2 Jyutping kei4 zi6 On SHI Kun MATSU Hangul Korean SA KI
Variant U+7AE2

Unicode 5.2
Character Definition to stick in , to stab ; to erect
Pinyin ZI4 Jyutping si6 zi3 On SHI Kun SASU SASHIKOMU Korean SA

Unicode 5.2
Character Definition uneven
Pinyin CI1 Jyutping ci1 zi1 On SHI Kun SOROWANAI Korean CHI Viet thày

Unicode 5.2
Character Definition talented ; urgent
Pinyin SI1 Jyutping si1 On SHI SAI Kun SHINOBU SHINOBI Hangul Korean SI

Unicode 5.2
Character Definition small , minute ; lacking sincerity
Pinyin SAI4 Jyutping si1 zi6 On SHI SAI Kun USUI MAKOTOGANAI Hangul Korean SA

Unicode 5.2
Character Definition complete
Pinyin SI4 Jyutping ci3 On SHI Kun TSUKUSU TSUKIRU Korean SA

Unicode 5.2
Character Definition a female rhinoceros
Pinyin SI4 Jyutping zi6 On SHI JI Hangul Korean SI Tang

Unicode 5.2
Character
Pinyin SHI3 On SHI Kun HAJIMERU HAJIMARU

Unicode 5.2
Character
Pinyin SI1 Jyutping si1 On SHI SEI SAI Korean SI

Unicode 5.2
Character Definition stab ; prick , irritate ; prod
Pinyin CI4 QI4 Jyutping ci3 cik3 sik3 On SHI SEKI Kun SASU SOSHIRU TOGE Hangul Korean CA CHEK Tang lɑt tsiɛk tsiɛ̀ Viet thích
Variant U+523E

Unicode 5.2
Character Definition stab
Pinyin ZI4 Jyutping si6 zi3 On SHI Kun SASU SASHIKOMU OKU Hangul Korean SA

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZHI3 On SHI Kun KATAI

Unicode 5.2
Character Definition spoon ; surname
Pinyin CHI2 SHI5 Jyutping ci4 si4 On SHI JI Kun SAJI Hangul Korean SI Tang zhiɛ

Unicode 5.2
Character Definition measuring cup ; wine container
Pinyin ZHI1 Jyutping zi1 zi6 On SHI Kun SAKAZUKI Hangul Korean CHI
Variant U+5DF5

Unicode 5.2
Character Definition settle
Pinyin ZHI3 Jyutping zi2 On SHI KII TOU TEI CHI Kun TO MIGAKU TAIRANISURU Korean CI

Unicode 5.2
Character Definition a mountain peak
Pinyin ZUI1 Jyutping ceoi1 seoi4 On SHI SUI ZUI

Unicode 5.2
Character Definition mingle with ; toilet , lavatory
Pinyin CE4 Jyutping ci3 On SHI Kun KAWAYA Hangul Korean CHUK
Simplified U+5395 Variant U+5EC1

Unicode 5.2
Character Definition servant ; to make a disturbance
Pinyin SI1 Jyutping si1 On SHI Kun KOMONO Hangul Korean SI
Traditional U+5EDD

Unicode 5.2
Character Definition private , secret ; KangXi radical 28
Pinyin SI1 MOU3 Jyutping mau5 si1 On SHI BOU MU Kun GOZARU Korean SA
Variant U+79C1

Unicode 5.2
Character Definition affair , matter ; work
Pinyin SHI4 LI4 On SHI ZU Kun KOTO Korean SA

Unicode 5.2
Character Definition only , just , simply
Pinyin ZHI3 ZHI1 Jyutping zek3 zi2 On SHI Kun TADA Hangul Korean CI Tang *jǐɛ Viet chỉ
Traditional U+8879 U+96BB Variant U+6B62

Unicode 5.2
Character Definition history , chronicle , annals
Pinyin SHI3 Jyutping si2 On SHI Kun FUBITO FUMI SAKAN Hangul Korean SA Tang *shriə̌ Viet sử

Unicode 5.2
Character Definition take charge of , control , manage ; officer
Pinyin SI1 Jyutping si1 On SHI Kun TSUKASADORU TSUKASA Hangul Korean SA Tang *siə Viet ti

Unicode 5.2
Character Definition chirping , squeaking , hissing
Pinyin ZHI1 ZI1 Jyutping zi1 On SHI KI Kun KOENOSAMA Korean CI Viet chê

Unicode 5.2
Character
Pinyin SHI1 CHI1 On SHI CHI Kun KAMIKAESU Viet te

Unicode 5.2
Character
Pinyin SHI4 On SHI Kun TASHINAMU KONOMU

Unicode 5.2
Character Definition to slander , revile
Pinyin ZI3 Jyutping zi2 On SHI SA SEKI Kun SEMERU SOSHIRU KIZU Hangul Korean CA

Unicode 5.2
Character Definition give a talking-to
Pinyin ZI1 Jyutping zi1 On SHI JI I

Unicode 5.2
Character Definition inquire , consult , discuss ; plan
Pinyin ZI1 Jyutping zi1 On SHI Kun HAKARU AU Hangul Korean CA Tang tzi
Variant U+8C18

Unicode 5.2
Character Definition foot measure of Zhou dynasty
Pinyin ZHI3 Jyutping zi2 On SHI Kun TA Hangul Korean CI

Unicode 5.2
Character Definition tremble , shiver , shudder , quiver
Pinyin DUO1 CHI3 Jyutping ce2 ci2 do1 On SHI TA SHA Kun OOKII OOKUCHI Hangul Korean CHI Viet đớ

Unicode 5.2
Character Definition poor
Pinyin ZI3 On SHI SEI ZAI JI SEKI KYOU Kun YUGAMU KORE KONO Korean CA

Unicode 5.2
Character Definition only , merely ; just like ; stop at
Pinyin CHI4 Jyutping ci3 On SHI Kun TADA Hangul Korean SI

Unicode 5.2
Character Definition be fond of , have weakness for
Pinyin SHI4 Jyutping si3 On SHI Kun TASHINAMU TASHINAMI Hangul Korean KI

Unicode 5.2
Character Definition to consult about , to plan ; to report in writing to an equal ; a despatch
Pinyin ZI1 Jyutping zi1 On SHI Kun NAGEKU WARAHU Korean CA

Unicode 5.2
Character Definition to connect , inherit ; descendants , heirs
Pinyin SI4 Jyutping zi6 On SHI Kun TSUGU Hangul Korean SA Tang ziə̀ Viet tự

Unicode 5.2
Character Definition laugh at , ridicule , sneer ; snort
Pinyin CHI1 Jyutping ci1 On SHI Kun WARAU Hangul Korean CHI Tang chiə

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 228 ms