Unicode 5.2
Character Definition generation ; world ; era
Pinyin SHI4 Jyutping sai3 On SE SEI Kun YO Hangul Korean SEY Tang *shiɛì shiɛì Viet thế
Variant U+4E17

Unicode 5.2
Character Definition body ; group , class , body , unit ; inferior
Pinyin TI3 BEN4 TI1 Jyutping ban6 tai2 On TEI TAI HON Kun KARADA Hangul Korean PWUN CHEY Viet thể
Traditional U+9AD4

Unicode 5.2
Character Definition power , force ; tendency
Pinyin SHI4 Jyutping sai3 On SEI SE Kun IKIOI Hangul Korean SEY Tang *shiɛ̀i Viet thế
Simplified U+52BF

Unicode 5.2
Character Definition final particle expressing consent ; talkative
Pinyin YI4 On EI SETSU SECHI Kun SHABERU TANOSHIMU Korean YEY Viet thé

Unicode 5.2
Character Definition wife
Pinyin QI1 QI4 Jyutping cai1 cai3 On SAI Kun TSUMA MEAWASERU Hangul Korean CHE Tang *tsei Viet thê

Unicode 5.2
Character Definition sorrowful , grieved , melancholy
Pinyin QI1 Jyutping cai1 On SEI Kun ITAMU Hangul Korean CHE Tang *tsei Viet thê
Variant U+6DD2

Unicode 5.2
Character Definition change , replace , substitute for
Pinyin TI4 Jyutping tai3 On TAI TEI Kun KAERU SUTARERU KAWARU Hangul Korean CHEY Tang tèi Viet thế

Unicode 5.2
Character Definition perch ; roost ; stay
Pinyin QI1 XI1 Jyutping cai1 On SEI Kun SUMU Hangul Korean SE Tang *sei Viet thê
Traditional U+68F2

Unicode 5.2
Character Definition bitter cold , miserable , dreary
Pinyin QI1 Jyutping cai1 On SEI SAI Kun SAMUI Hangul Korean CHE Tang *tsei Viet thê
Variant U+51C4

Unicode 5.2
Character Definition swear , pledge ; oath
Pinyin SHI4 Jyutping sai6 On SEI ZEI Kun CHIKAU CHIKAI Hangul Korean SE Tang *shiɛ̀i Viet thề

Unicode 5.2
Character Definition body ; group , class , body , unit
Pinyin TI3 TI1 Jyutping tai2 On TEI TAI Kun KARADA Hangul Korean CHEY Tang *těi Viet thể
Simplified U+4F53

𠱈
Unicode 5.2
Character 𠱈
Viet thẻ

𠷇
Unicode 5.2
Character 𠷇
Viet thè

𠺮
Unicode 5.2
Character 𠺮
Viet thè

𡂉
Unicode 5.2
Character 𡂉
Viet thè

𥞵
Unicode 5.2
Character 𥞵
Viet thê

𥮋
Unicode 5.2
Character 𥮋
Viet thẻ

𥸠
Unicode 5.2
Character 𥸠
Viet thẻ

𦂛
Unicode 5.2
Character 𦂛
Viet the

𩻔
Unicode 5.2
Character 𩻔
Viet thệ

Unicode 12.1
Character Definition generation ; world ; era
Pinyin shì Jyutping sai3 On SE SEI Kun YO Hangul : 0E Korean SEY Tang *shiɛì shiɛì Viet thế
Variant U+4E17

Unicode 12.1
Character Definition body ; group , class , body , unit ; inferior
Pinyin Jyutping ban6 tai2 On TEI TAI HON Kun KARADA Hangul : 1N Korean PWUN CHEY Viet thể
Traditional U+9AD4

Unicode 12.1
Character Definition power , force ; tendency
Pinyin shì Jyutping sai3 On SEI SE Kun IKIOI Hangul : 0E Korean SEY Tang *shiɛ̀i Viet thế
Simplified U+52BF

Unicode 12.1
Character Definition final particle expressing consent ; talkative
Pinyin Jyutping jai6 On EI SETSU SECHI Kun SHABERU TANOSHIMU Korean YEY Viet thé

Unicode 12.1
Character Definition wife
Pinyin Jyutping cai1 cai3 On SAI Kun TSUMA MEAWASERU Hangul : 0E Korean CHE Tang *tsei Viet thê

Unicode 12.1
Character Definition sorrowful , grieved , melancholy
Pinyin Jyutping cai1 On SEI Kun ITAMU Hangul : 0N Korean CHE Tang *tsei Viet thê
Variant U+6DD2

Unicode 12.1
Character Definition change , replace , substitute for
Pinyin Jyutping tai3 On TAI TEI Kun KAERU SUTARERU KAWARU Hangul : 0E Korean CHEY Tang tèi Viet thế

Unicode 12.1
Character Definition perch ; roost ; stay
Pinyin Jyutping cai1 On SEI Kun SUMU Hangul : 0N Korean SE Tang *sei Viet thê
Traditional U+68F2

Unicode 12.1
Character Definition bitter cold , miserable , dreary
Pinyin Jyutping cai1 On SEI SAI Kun SAMUI Hangul : 1N Korean CHE Tang *tsei Viet thê
Variant U+51C4

Unicode 12.1
Character Definition swear , pledge ; oath
Pinyin shì Jyutping sai6 On SEI ZEI Kun CHIKAU CHIKAI Hangul : 0E Korean SE Tang *shiɛ̀i Viet thề

Unicode 12.1
Character Definition body ; group , class , body , unit
Pinyin Jyutping tai2 On TEI TAI Kun KARADA Hangul : 0E Korean CHEY Tang *těi Viet thể
Simplified U+4F53

𠱈
Unicode 12.1
Character 𠱈
Viet thẻ

𠷇
Unicode 12.1
Character 𠷇
Pinyin shī Viet thè

𠺮
Unicode 12.1
Character 𠺮
Viet thè

𡂉
Unicode 12.1
Character 𡂉
Viet thè

𥞵
Unicode 12.1
Character 𥞵
Pinyin jiá Viet thê

𥮋
Unicode 12.1
Character 𥮋
Viet thẻ
Traditional U+25E20

𥸠
Unicode 12.1
Character 𥸠
Viet thẻ
Simplified U+25B8B

𦂛
Unicode 12.1
Character 𦂛
Viet the

𩻔
Unicode 12.1
Character 𩻔
Viet thệ

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) parsley , ( same as ) ginger , pistil
Jyutping seoi1
Cangjie Input Code THE

Unicode 5.2
Character Definition the lips ; ( Cant .) to sip
Pinyin ER2 Jyutping mei1 ji4 zi4 Viet nhe

Unicode 5.2
Character Definition the birds singing during the night ; ( Cant .) interjection to indicate the speaker is thinking
Pinyin YE4 Jyutping e6 ze6

Unicode 5.2
Character Definition the abrupt and hasty sound of the crowd
Pinyin YI4 Jyutping caau3 kaap1 zaau2 zuk1

Unicode 5.2
Character Definition the cattle and horses trampled on the field
Pinyin CHU4 Jyutping cuk1

Unicode 5.2

Unicode 5.2
Character Definition the buttocks ; the rump ; the sacrum , to set sideways , the male organ ; ( Cant .) vulgar term for the female sex organ
Pinyin QI3 QI4 Jyutping hai1 hei3

Unicode 5.2
Character Definition the male organ , obscene language ; vulgar expression
Pinyin QIU2 Jyutping gau1

Unicode 5.2

Unicode 5.2
Character Definition the rocks on the hills are of different shapes ; rugged and weird , character different from others
Pinyin QI2 Jyutping kei4

Records 1 - 50 of 4932 retrieved in 5782 ms