Unicode 5.2
Character Definition unhappy , girlish
Pinyin HUI4 YE4 Jyutping waai6

Unicode 5.2
Character Definition a tiny star , numerous stars
Pinyin HUI4 Jyutping waai6

Unicode 5.2
Character
Pinyin HUI4 Jyutping waai6

Unicode 5.2
Character Definition a gale ; a typhoon , the sound of wind
Pinyin WEI4 Jyutping waai6 waan3


Unicode 5.2
Character Definition bad , spoil ( ed ), ruin , destroy
Pinyin HUAI4 Jyutping waai6 On KAI E Kun KOWASU Hangul Korean KOY HOY Tang huæ̀i Viet hoại
Simplified U+574F Variant U+58CA

Unicode 5.2
Character
Pinyin HUAI4 Jyutping waai6

Unicode 12.1
Character Definition unhappy , girlish
Pinyin huì Jyutping waai6

Unicode 12.1
Character Definition a tiny star , numerous stars
Pinyin huì Jyutping waai6

Unicode 12.1
Character
Pinyin huì Jyutping waai6

Unicode 12.1
Character Definition a gale ; a typhoon , the sound of wind
Pinyin wèi Jyutping waai6 waan3

Unicode 12.1

Unicode 12.1
Character Definition bad , spoil ( ed ), ruin , destroy
Pinyin huài Jyutping waai6 On KAI E Kun KOWASU Hangul : 0E Korean KOY HOY Tang huæ̀i Viet hoại
Simplified U+574F Variant U+58CA

Unicode 12.1
Character
Pinyin huài Jyutping waai6

Records 1 - 14 of 14 retrieved in 67 ms