Unicode 5.2

Unicode 5.2
Character Definition to talk in one's sleep
Pinyin WEI4 Jyutping at3 waai6 wun2

Unicode 5.2
Character Definition (a variant of U+71A8 ) to iron , an iron for smoothing garments ( same as ) to still ; to quiet , a military official
Pinyin WEI4 YU4 YUN4 Jyutping wan6

Unicode 5.2
Character Definition a small gadfly that suck blood of horse or cow ; weevil found in rice , etc .
Pinyin WEI4

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) to guard ; to protect , a keeper
Pinyin WEI4 Jyutping wai6

Unicode 5.2
Character Definition to see ; to observe
Pinyin WEI4 Jyutping mei6

Unicode 5.2
Character Definition words of anger ; words of dislike or hate
Pinyin WEI4

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) the end of an axle-tree
Pinyin WEI4 Jyutping wai6

Unicode 5.2
Character Definition silk cordage ; twine ; rope
Pinyin WEI4 Jyutping wai6

Unicode 5.2
Character Definition a gale ; a typhoon , the sound of wind
Pinyin WEI4 Jyutping waai6 waan3

Unicode 5.2
Character Definition a kind of herb ; Asafoetida
Pinyin WEI4 Jyutping ngai6

Unicode 5.2
Character Definition an angry horse , a hot-tempered ; an evil horse
Pinyin WEI4 Jyutping kyut3 waai3

Unicode 5.2
Character Definition general term of a kind of fish , a snake-like fish
Pinyin WEI4 Jyutping to5 waai3
Simplified U+9CDA

Unicode 5.2
Character Definition light black
Pinyin WEI4 Jyutping waai3 wui6

Unicode 5.2
Character Definition do , handle , govern , act ; be
Pinyin WEI4 WEI2 Jyutping wai4 wai6
Traditional U+70BA U+7232 Variant U+70BA

Unicode 5.2
Character Definition throne ; position , post ; rank , status ; seat
Pinyin WEI4 Jyutping wai2 wai6 On I Kun KURAI KURAISURU Hangul Korean WI Tang hyuɛ̀ Viet vị

Unicode 5.2
Character Definition guard , protect , defend
Pinyin WEI4 Jyutping wai6
Traditional U+885B

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI4 On I Korean WI

Unicode 5.2
Character Definition taste , smell , odor ; delicacy
Pinyin WEI4 Jyutping mei6 On MI BI Kun AJI AJIWAU Hangul Korean MI Tang *miə̀i Viet vị

Unicode 5.2
Character Definition interjection to call attention
Pinyin WEI4 Jyutping wai2 wai3 On KI KAI Kun NAGEKU Viet ỏi

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI4 Jyutping wai6 On I Kun IMOUTO

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI4

Unicode 5.2
Character Definition officer , military rank
Pinyin WEI4 YU4 Jyutping wai3 wat1 On I Kun OSAERU YASUNJIRU Hangul Korean WI WUL Tang qiuə̀i

Unicode 5.2
Character Definition a wide room
Pinyin WEI4

Unicode 5.2
Character Definition comfort , console , calm
Pinyin WEI4 Jyutping wai3 On I Kun NAGUSAMERU NAGUSAMU NAGUSAMI Hangul Korean WI Tang qiuə̀i Viet

Unicode 5.2
Character Definition not yet ; 8th terrestrial branch
Pinyin WEI4 Jyutping mei6 On MI BI Kun IMADA HITSUJI Hangul Korean MI Tang *miə̀i Viet mùi

Unicode 5.2
Character Definition name of a river in Shanxi
Pinyin WEI4 Jyutping wai6 On I Kun IKU SHIKU Hangul Korean WI Tang *hiuə̀i Viet ngan vây

Unicode 5.2
Character Definition do , handle , govern , act ; be
Pinyin WEI4 WEI2 Jyutping wai4 wai6 On I Kun TSUKURU NASU TAME Korean WI
Simplified U+4E3A Variant U+7232

Unicode 5.2
Character Definition bright room
Pinyin WEI4 Jyutping wai6

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI4

Unicode 5.2
Character Definition do , handle , govern , act ; be
Pinyin WEI4 WEI2 Jyutping wai4 wai6 On I Kun TSUKURU NASU TAME Hangul Korean WI Tang *hyuɛ *hyuɛ̀ Viet vay
Simplified U+4E3A Variant U+70BA

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI4 Jyutping wai3

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI4 WEI2 Jyutping ngai4

Unicode 5.2
Character Definition vulgar ; wanton ; low ; many ; varied ; a hedgehog , porcupine
Pinyin WEI4 Jyutping wai6 On I Kun HARINEZUMI
Traditional U+875F

Unicode 5.2
Character Definition fear , dread , awe , reverence
Pinyin WEI4 WEI1 WEI3 Jyutping wai3 On I Kun OSORERU KASHIKOSHI KASHIKOMARU Hangul Korean OY Tang *qiuə̀i Viet

Unicode 5.2
Character Definition stone mill ; grind ; break apart
Pinyin WEI4 AI2 WEI2 Jyutping wui1 On GAI Kun USU
Traditional U+78D1

Unicode 5.2
Character Definition stone mill ; grind ; break apart
Pinyin WEI4 AI2 WEI2 Jyutping hoi2 wui1 On GAI Kun USU Hangul Korean AY
Simplified U+7859

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI4 On I KI GI Kun KINU UCHIHIMO HIMO

Unicode 5.2
Character Definition net
Pinyin WEI4 YU4 Jyutping wai3 wat1

Unicode 5.2
Character Definition stomach ; gizzard of fowl
Pinyin WEI4 Jyutping wai6 On I Kun IBUKURO INOFU Hangul Korean WI

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI4 Hangul Korean MI
Variant U+83CB

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI4 Jyutping mei6 Korean MI
Variant U+82FF

Unicode 5.2
Character Definition luxuriant , thick ; ornamental
Pinyin WEI4 YU4 Jyutping wai3 wat1 wat3 On UTSU I Kun OTOKOYOMOKI Hangul Korean WUL WI Tang qiuət

Unicode 5.2
Character Definition dirty , unclean ; immoral , obscene
Pinyin WEI4 HUI4 Jyutping wai3 On WAI E Kun ARERU Hangul Korean YEY

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI4

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI4 On GI Kun HIKOBAE

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI4 WEI3 Jyutping wai2 wai6 On I YUI RUI Kun SARU

Unicode 5.2
Character Definition hedgehog
Pinyin WEI4 Jyutping wai6 On I Kun HARINEZUMI Hangul Korean WI Tang hiuə̀i
Simplified U+732C

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI4 On I Kun SHIROARI

Unicode 5.2
Character Definition guard , protect , defend
Pinyin WEI4 Jyutping wai6 On EI E Kun MAMORU MAMORI Hangul Korean WI Tang *hiuɛ̀i Viet vệ
Simplified U+536B

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 181 ms