Unicode 5.2
Character
Pinyin XU1 On SHO Kun TOORU

Unicode 5.2
Character Definition interjection 'Alas!' ; to sigh
Pinyin XU1 YU4 Jyutping heoi1 On KU U Kun AU Hangul Korean YU Tang xio Viet hu
Variant U+7C72

Unicode 5.2
Character Definition breathe on ; yawn ; roar
Pinyin XU1 HOU3 HOU1 Jyutping heoi1 On KU KOU Kun IKIWOKAKETEATATAMERU Korean KWU Viet gâu

Unicode 5.2
Character Definition exhale ; blow out ; deep sigh ; hiss ; praise
Pinyin XU1 Jyutping heoi1 On KYO Kun FUKU USO Korean HE
Traditional U+5653

Unicode 5.2
Character Definition exhale ; blow out ; deep sigh ; hiss ; praise , flatter ; lie
Pinyin XU1 Jyutping heoi1 On KYO Kun FUKU USO Hangul Korean HE Tang xiu xiù Viet hờ
Simplified U+5618

Unicode 5.2
Character Definition high mound ; hilly countryside ; wasteland
Pinyin XU1 Jyutping heoi1 On KYO Kun ATO Hangul Korean HE Tang kiu

Unicode 5.2
Character
Pinyin XU1 On SHU Kun ANE
Variant U+5B03

Unicode 5.2
Character Definition sister
Pinyin XU1 Jyutping seoi1 On SHU Kun ANE
Variant U+5AAD

Unicode 5.2
Character Definition mistress , concubine ; weak
Pinyin XU1 Jyutping jyu4 On SHU JU DOU Kun YOWAI SOBAME TSUMA

Unicode 5.2
Character
Pinyin XU1 On SU SHU Kun ZUKIN

Unicode 5.2
Character Definition 11th terrestrial branch
Pinyin XU1 Jyutping seot1 On JUTSU Kun INU Hangul Korean SWUL Viet tuất

Unicode 5.2
Character
Pinyin XU1 Hangul Korean SE

Unicode 5.2
Character Definition dawn
Pinyin XU1 Jyutping heoi1 On KU Kun ASA Hangul Korean WU Viet

Unicode 5.2
Character
Pinyin XU1 KUA1

Unicode 5.2
Character
Pinyin XU1 Jyutping seoi1

Unicode 5.2
Character Definition to blow or breathe upon ; to smile
Pinyin XU1 Jyutping heoi2 On KU Kun HUKU

Unicode 5.2
Character
Pinyin XU1

Unicode 5.2
Character Definition sudden , abrupt , quick
Pinyin XU1 CHUA1 HU1 Jyutping caa1 fat1 On KUTSU KUCHI Hangul Korean HWUL Tang xiuət

Unicode 5.2
Character Definition blow through nose , snort
Pinyin XU1 Jyutping heoi1 On KYO Kun SUSURINAKU Hangul Korean HE

Unicode 5.2
Character Definition sudden
Pinyin XU1 CHUA1 On KUTSU KUCHI Tang xiuət

Unicode 5.2
Character
Pinyin XU1

Unicode 5.2
Character Definition wide open eyes ; to gaze in astonishment
Pinyin XU1 Jyutping heoi1 On KU U KO Hangul Korean YU Tang xio

Unicode 5.2
Character
Pinyin XU1 Jyutping seoi1 On SHO

Unicode 5.2
Character
Pinyin XU1

Unicode 5.2
Character Definition fine silk guaze ; torn piece of silk
Pinyin XU1 RU2 Jyutping seoi1 On JU Kun USUGINU

Unicode 5.2
Character Definition all , together , mutually
Pinyin XU1 XU3 Jyutping seoi1 On SHO SO Kun AI MINA MIRU Hangul Korean SE Tang siu

Unicode 5.2
Character
Pinyin XU1

Unicode 5.2
Character
Pinyin XU1 On KYO KO Kun MUNASHII UTSURO

Unicode 5.2
Character Definition false
Pinyin XU1 QU1 Jyutping heoi1 On KYO KO Kun MUNASHII Korean HE Viet
Traditional U+865B

Unicode 5.2
Character Definition false , worthless ; empty , hollow
Pinyin XU1 Jyutping heoi1 On KYO KO Kun MUNASHII Hangul Korean HE Tang *xiu
Simplified U+865A

Unicode 5.2
Character
Pinyin XU1 Jyutping seoi1

Unicode 5.2
Character Definition boast , exaggerate ; great , broad
Pinyin XU1 XU3 Jyutping heoi1 On KU KO Kun ITSUWARU

Unicode 5.2
Character
Pinyin XU1 On KU Kun ITSUWARU USO Hangul Korean HWU

Unicode 5.2
Character Definition bolt of a Chinese lock
Pinyin XU1 RU2 Jyutping seoi1

Unicode 5.2
Character Definition need , require , must
Pinyin XU1 NUO4 RUAN3 RU2 Jyutping seoi1 On JU Kun NURERU MATSU MOTOMERU Hangul Korean SWU

Unicode 5.2
Character Definition must , have to , necessary ; moment ; whiskers
Pinyin XU1 Jyutping seoi1 On SHU SU Kun HIGE MOTOMERU MOCHIIRU Hangul Korean SWU Tang *sio sio Viet tua
Simplified U+987B

Unicode 5.2
Character Definition must , have to , necessary
Pinyin XU1 Jyutping seoi1
Traditional U+9808 U+9B1A Variant U+9808

Unicode 5.2
Character
Pinyin XU1 Jyutping heoi1

Unicode 5.2
Character Definition beard , whiskers ; whisker-like
Pinyin XU1 Jyutping sou1 On SHU SU Kun HIGE Hangul Korean SWU Tang *sio Viet tu
Simplified U+987B

Unicode 5.2
Character
Pinyin XU1 Jyutping heoi1 On KYO KO

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin xu1
English sh ; hush

吁吁
CEDict 100318
Traditional 吁吁 Simplified 吁吁
Pinyin xu1 xu1
English to pant ; to gasp for breath

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin xu1
English breathe on ; yawn ; roar

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin xu1
English exhale ; hiss

噓噓
CEDict 100318
Traditional 噓噓 Simplified 嘘嘘
Pinyin xu1 xu1
English to pee pee ( kiddie or feminine slang )

噓寒問暖
CEDict 100318
Traditional 噓寒問暖 Simplified 嘘寒问暖
Pinyin xu1 han2 wen4 nuan3
English to ask about sb's health

噓聲
CEDict 100318
Traditional 噓聲 Simplified 嘘声
Pinyin xu1 sheng1
English hissing sound ; to hiss ( as a sign of displeasure )

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin xu1
English old burial grounds

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin xu1
English elder sister

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin xu1
English mistress , concubine ; weak

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 202 ms