Unicode 5.2
Character Definition able to take a correct view of things ; to response correctly ( said of small children ), sound ; echo
Pinyin YI1 Jyutping zi4

Unicode 5.2
Character Definition one ; a, an ; alone Value 1
Pinyin YI1 Jyutping jat1 On ICHI ITSU Kun HITOTSU HITOTABI HAJIME Hangul Korean IL Tang *qit qit Viet nhất

Unicode 5.2
Character Definition third person pronoun ; he , she , this , that
Pinyin YI1 Jyutping ji1 On I Kun KORE KARE TADA Hangul Korean I Tang *qi qi Viet y

Unicode 5.2
Character Definition rely on , be set in ; consent , obey a wish
Pinyin YI1 YI3 Jyutping ji1 On I E Kun YORU Hangul Korean UY Tang *qiəi qiəi Viet y

Unicode 5.2
Character Definition used to represent sound
Pinyin YI1 Jyutping ji1 On I KI Kun UMEKU Korean UY

Unicode 5.2
Character Definition descriptive of creaking ; laugh
Pinyin YI1 Jyutping ji1 On I Kun TSUKURIWARAI Hangul Korean I

Unicode 5.2
Character Definition belch ; alas
Pinyin YI1 Jyutping ji1 On I AI OKU Kun AU OKUBI Hangul Korean HUY AY Tang qiə

Unicode 5.2
Character Definition number one Value 1
Pinyin YI1 On ICHI ITSU Kun HITOTSU Korean IL

Unicode 5.2
Character Definition number one Value 1
Pinyin YI1 YI4 Jyutping jat1 jik1 On ICHI ITSU Kun HITOTSU Hangul Korean IL Tang qit Viet nhất
Variant U+640B

Unicode 5.2
Character
Pinyin YI1 YIN1

Unicode 5.2
Character Definition compliant , yielding ; easy-going a newborn child
Pinyin YI1 Jyutping ji1 On EI I Kun MIDORIGO SUNAHO Hangul Korean YEY

Unicode 5.2
Character Definition number one Value 1
Pinyin YI1 Jyutping jat1 On ITSU ICHI Kun HITOTSU
Variant U+640B

Unicode 5.2
Character
Pinyin YI1 On I EI Kun TSUMABIRAKA UYAUYASHII

Unicode 5.2
Character Definition salute , bow ; defer to , yield
Pinyin YI1 JI2 Jyutping jap1 On YUU SHUU Kun ESHAKU YUZURU OSU Hangul Korean UP CUP Tang qip Viet ập

Unicode 5.2
Character
Pinyin YI1

Unicode 5.2
Character Definition fierce dog ; interjection of pleas ; ( Cant .) strange
Pinyin YI1 QI1 Jyutping ji1 kei1 On I KI Kun SOBADATSU Hangul Korean UY Tang gyɛ

Unicode 5.2
Character
Pinyin YI1 Jyutping ji1 On I EI Kun ISHIYA

Unicode 5.2
Character Definition licentious , libertine , dissipated
Pinyin YI1 YI4 Jyutping jat6 On ITSU ICHI TETSU DECHI Kun AHURERU Hangul Korean IL Viet dật

Unicode 5.2
Character
Pinyin YI1

Unicode 5.2
Character
Pinyin YI1

Unicode 5.2
Character Definition ripples on water ; swirling
Pinyin YI1 Jyutping ji1 ji2 On I Kun NAMI Hangul Korean UY Tang qyE

Unicode 5.2
Character
Pinyin YI1 Jyutping jik6 On ITSU ICHI

Unicode 5.2
Character Definition exclamation of admiration
Pinyin YI1 E1 WEI1 YI3 JI4 Jyutping ji1 On I Kun AU URUWASHII NAGAI Hangul Korean UY A Tang gyɛ

Unicode 5.2
Character Definition a black stone like jade ; jet
Pinyin YI1 Jyutping ji1

Unicode 5.2
Character Definition excellent
Pinyin YI1 Jyutping ji1
Traditional U+7995

Unicode 5.2
Character Definition excellent , rare ; beautiful , fine
Pinyin YI1 Jyutping ji1 On I Kun YOI
Simplified U+794E

Unicode 5.2
Character
Pinyin YI1

Unicode 5.2
Character Definition be ; particle ; sigh , alas
Pinyin YI1 Jyutping ji1 On EI I Kun HOKOBAKURO Hangul Korean YEY

Unicode 5.2
Character
Pinyin YI1 Jyutping ji1 On I

Unicode 5.2
Character Definition clothes , clothing ; cover , skin
Pinyin YI1 YI4 Jyutping ji1 ji3 On I E Kun KOROMO KIRU Hangul Korean UY Tang *qiəi qièi Viet y

Unicode 5.2
Character
Pinyin YI1

Unicode 5.2
Character
Pinyin YI1 Jyutping ji1

Unicode 5.2
Character Definition cure , heal ; doctor , medical
Pinyin YI1 Jyutping ji1 On I Kun IYASU KUSUSHI Hangul Korean UY Viet y
Simplified U+533B

Unicode 5.2
Character Definition iridium
Pinyin YI1 YI3 Jyutping ji1 On I Kun IRIJUUMU
Simplified U+94F1

Unicode 5.2
Character
Pinyin YI1 QI1 YI4 Jyutping ji2 kei1

Unicode 5.2
Character
Pinyin YI1
Simplified U+997B

Unicode 5.2
Character
Pinyin YI1
Traditional U+990F

Unicode 5.2
Character Definition seagull
Pinyin YI1 Jyutping ji1 On EI Kun KAMOME Hangul Korean YEY
Simplified U+9E65

Unicode 5.2
Character Definition seagull
Pinyin YI1 Jyutping ji1
Traditional U+9DD6

Unicode 5.2
Character Definition black and shining ; ebony
Pinyin YI1 Jyutping ji1 On EI I Kun KOKUTAN Korean I

Unicode 5.2
Character
Pinyin YI1 Jyutping ji1

𣘦
Unicode 5.2
Character 𣘦 Definition ebony
Pinyin YI1

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin yi1
English one ; 1 ; single ; a ( article ) ; as soon as ; entire ; whole ; all ; throughout ; "one" radical in Chinese characters ( Kangxi radical 1)

一一
CEDict 100318
Traditional 一一 Simplified 一一
Pinyin yi1 yi1
English one by one ; one after another

一一對應
CEDict 100318
Traditional 一一對應 Simplified 一一对应
Pinyin yi1 yi1 dui4 ying4
English one-to-one correspondence


一丁不識
CEDict 100318
Traditional 一丁不識 Simplified 一丁不识
Pinyin yi1 ding1 bu4 shi2
English illiterate , ignorant

一丁點
CEDict 100318
Traditional 一丁點 Simplified 一丁点
Pinyin yi1 ding1 dian3
English a tiny bit ; a wee bit

一下
CEDict 100318
Traditional 一下 Simplified 一下
Pinyin yi1 xia4
English ( used after a verb ) give it a go ; to do ( sth for a bit to give it a try ) ; one time ; once ; in a while ; all of a sudden ; all at once

一下兒
CEDict 100318
Traditional 一下兒 Simplified 一下儿
Pinyin yi1 xia4 r5
English erhua variant of 一下 | 一下 [ yi1 xia4 ]

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 222 ms