Entry
Source
Unicode 5.2
Characters

Definition
Character
Total Strokes
9
Unicode Code Point
Unicode Radical-Stroke Count
Cangjie Input Code

Reference
Hanyu Da Zidian Pinyin
Hanyu Da Zidian position
IRG Hanyu Da Zidian
KangXi
Song Ben Guang Yun

Radical/Stroke
IRG PRC and Singapore
IRG Taiwan

Dictionaries
Pinyin
Jyutping

15 record(s) retrieved in 7 ms