Unicode 5.2
Character Definition spokes of wheel
Pinyin FU2 Jyutping fuk1
Traditional U+8F3B
Xiandai Hanyu Cidian 0335.040 :

Unicode 12.1
Character Definition spokes of wheel
Pinyin Jyutping fuk1
Traditional U+8F3B
Xiandai Hanyu Cidian 0335.040 :

Records 1 - 2 of 2 retrieved in 12 ms