Character

Definition

Total Strokes

Unicode Code Point

Unicode Radical-Stroke Count

Cangjie Input Code

Hanyu Da Zidian Pinyin

Hanyu Da Zidian position

IRG Hanyu Da Zidian

KangXi

IRG PRC and Singapore

IRG Taiwan

Pinyin

Jyutping


14 record(s) retrieved in 4 ms