Character

Total Strokes

Unicode Code Point

Unicode Radical-Stroke Count

Cihai, Zhonghua Bookstore, 1983

Cangjie Input Code

Hanyu Da Zidian Pinyin

Dae Jaweon, 1988

Hanyu Da Zidian position

Morohashi index

IRG Dae Jaweon

IRG Dai Kanwa Ziten (Morohashi)

IRG Hanyu Da Zidian

KangXi

KangXi position

IRG PRC and Singapore

IRG Taiwan

CCCII

CNS 11643-1986

CNS 11643-1992

GB 7590-87

Taiwan Telegraph

Xerox code

Pinyin


24 record(s) retrieved in 153 ms