Character

KangXi Radical-Stroke Count

Total Strokes

Unicode Code Point

Unicode Radical-Stroke Count

Cangjie Input Code

Four-Corner Code

Hanyu Da Zidian Pinyin

Hanyu Da Zidian position

Morohashi index

IRG Dai Kanwa Ziten (Morohashi)

IRG Hanyu Da Zidian

KangXi

KangXi position

IRG North Korea

IRG PRC and Singapore

IRG South Korea

IRG Taiwan

Big5

CCCII

CNS 11643-1986

CNS 11643-1992

GB 7590-87

KPS 10721-2000

Pinyin


25 record(s) retrieved in 7 ms