Character

KangXi Radical-Stroke Count

Total Strokes

Unicode Code Point

Unicode Radical-Stroke Count

Cangjie Input Code

Hanyu Da Zidian Pinyin

Dae Jaweon, 1988

Hanyu Da Zidian position

Morohashi index

IRG Dae Jaweon

IRG Dai Kanwa Ziten (Morohashi)

IRG Hanyu Da Zidian

KangXi

KangXi position

IRG North Korea

IRG PRC and Singapore

IRG South Korea

IRG Taiwan

CCCII

GB 7589-87

KPS 10721-2000

KS X 1002:1991

Pinyin

Hangul

Korean


26 record(s) retrieved in 954 ms