Character

Definition

Total Strokes

Unicode Code Point

Unicode Radical-Stroke Count

Cangjie Input Code

Hanyu Da Zidian Pinyin

Hanyu Da Zidian position

IRG Hanyu Da Zidian

KangXi

IRG North Korea

IRG PRC and Singapore

IRG Taiwan

KPS 10721-2000

Pinyin

Jyutping


16 record(s) retrieved in 6 ms