Entry
Source
Unicode 5.2
Characters

Definition
Character
Total Strokes
18
Unicode Code Point
Unicode Radical-Stroke Count
Cangjie Input Code

Reference
Hanyu Da Zidian Pinyin
Hanyu Da Zidian position
IRG Hanyu Da Zidian
KangXi
Song Ben Guang Yun

Radical/Stroke
IRG Hong Kong SAR
IRG North Korea
IRG PRC and Singapore
IRG Taiwan

Encodings
Big5 HK Supplementary Character Set
KPS 10721-2000

Dictionaries
Jyutping
si1

18 record(s) retrieved in 6 ms