Character

Definition

Total Strokes

Unicode Code Point

Unicode Radical-Stroke Count

Cangjie Input Code

Hanyu Da Zidian Pinyin

Hanyu Da Zidian position

IRG Hanyu Da Zidian

KangXi

Song Ben Guang Yun

IRG North Korea

IRG PRC and Singapore

IRG Taiwan

KPS 10721-2000

Pinyin

Jyutping


17 record(s) retrieved in 10 ms