Character

Definition

Total Strokes

Unicode Code Point

Unicode Radical-Stroke Count

Cangjie Input Code

Hanyu Da Zidian Pinyin

Hanyu Da Zidian position

IRG Hanyu Da Zidian

KangXi

IRG PRC and Singapore

IRG Taiwan

Pinyin

Jyutping


14 record(s) retrieved in 1942 ms