Unicode 5.2
Character Definition offer sacrifice ; sacrifice
Pinyin YIN1 Jyutping jan1 On IN EN Kun MATSURU Hangul Korean IN
IRG South Korea 1-6A63

Unicode 5.2
Character Definition garlic
Pinyin SUAN4 Jyutping syun3 On SAN Kun HIRU NOBIRU Hangul Korean SAN Viet tỏi
CNS 11643-1986 1-6A63 CNS 11643-1992 1-6A63 IRG Taiwan 1-6A63

Unicode 5.2
Character Definition give , present , confer ; surname
Pinyin LAI4 Jyutping loi6 On RAI Kun TAMAU TAMAMONO Hangul Korean LOY
Simplified U+8D49
IRG PRC and Singapore 1-6A63

Unicode 5.2
Character Definition lamp ; a kind of cooking vessel
Pinyin DENG4 DENG1 Jyutping dang1 dang3 On TOU Kun TAKATSUKI HITOMOSHI ABUMI Hangul Korean TUNG Tang *dəng Viet đâng
Simplified U+956B
IRG Vietnam 1-6A63

Unicode 5.2
Character
Pinyin BING4 On HOU BYOU HEI HITSU BICHI Kun NIGOI AMI
IRG Japan 1-6A63

Unicode 12.1
Character Definition garlic
Pinyin suàn Jyutping syun3 On SAN Kun HIRU NOBIRU Hangul : 0N Korean SAN Viet tỏi
CNS 11643-1986 1-6A63 CNS 11643-1992 1-6A63

Records 1 - 6 of 6 retrieved in 63 ms