Unicode 5.2
Character Definition kwukyel
Pinyin JIE2
Hanyu Da Zidian position 10310.110
IRG Hanyu Da Zidian 10310.110

Unicode 12.1
Character Definition kwukyel
Pinyin jié
Hanyu Da Zidian position 10310.110
IRG Hanyu Da Zidian 10310.110

Records 1 - 2 of 2 retrieved in 37 ms