Unicode 5.2
Character
Pinyin YU4 Jyutping juk6 On IKU Kun NABE
Song Ben Guang Yun 455.55

Unicode 12.1
Character
Pinyin Jyutping juk6 On IKU Kun NABE
Song Ben Guang Yun 455.55

Records 1 - 2 of 2 retrieved in 37 ms