Unicode 5.2
Character
Pinyin PAN2
Hanyu Da Zidian position 53266.030
IRG Hanyu Da Zidian 53266.030

Unicode 12.1
Character
Pinyin pán
Hanyu Da Zidian position 53266.030
IRG Hanyu Da Zidian 53266.030

Records 1 - 2 of 2 retrieved in 18 ms