Unicode 5.2
Character
Pinyin PAN2
Hanyu Da Zidian Pinyin 53266.030 : pán

Unicode 12.1
Character
Pinyin pán
Hanyu Da Zidian Pinyin 53266.030 : pán

Records 1 - 2 of 2 retrieved in 13 ms