Unicode 5.2
Character Definition jade articles , ( same as ) a kind of jade
Pinyin JIU4 SE4 Jyutping gau6
KPS 10721-2000 58A8

Unicode 5.2
Character Definition ink ; writing
Pinyin MO4 Jyutping mak6 On BOKU MOKU Kun SUMI Hangul Korean MWUK Tang mək
Unicode Code Point 58A8

Unicode 12.1
Character Definition jade articles , ( same as ) a kind of jade
Pinyin jiù Jyutping gau6
KPS 10721-2000 58A8

Unicode 12.1
Character Definition ink ; writing
Pinyin Jyutping mak6 On BOKU MOKU Kun SUMI Hangul : 0E Korean MWUK Tang mək
Unicode Code Point 58A8

Records 1 - 4 of 4 retrieved in 20 ms