Unicode 5.2
Character
IRG Hong Kong SAR 87DF

Unicode 5.2
Character Definition hurricane ; gale ; cyclone
Pinyin XU4 YU2 Jyutping zyu4
KPS 10721-2000 87DF

Unicode 5.2
Character
Pinyin LIAO2 Jyutping liu4 On RYOU Kun KUMAZEMI Viet liu
Unicode Code Point 87DF

Unicode 12.1
Character Definition hurricane ; gale ; cyclone
Pinyin Jyutping zyu4
KPS 10721-2000 87DF

Unicode 12.1
Character
Jyutping hei1
Big5 HK Supplementary Character Set 87DF

Unicode 12.1
Character
Pinyin liáo Jyutping liu4 On RYOU Kun KUMAZEMI Viet liu
Unicode Code Point 87DF

Records 1 - 6 of 6 retrieved in 97 ms