Unicode 5.2
Character
Big5 HK Supplementary Character Set 8C43 IRG Hong Kong SAR 8C43

Unicode 5.2
Character Definition bear
Pinyin TUI2 CHUI2 ZHUI1 Jyutping teoi4 On TAI ZUI TSUI Hangul Korean CHWU
KPS 10721-2000 8C43

Unicode 5.2
Character
Pinyin HAN3
Unicode Code Point 8C43

Unicode 12.1
Character Definition bear
Pinyin tuí Jyutping teoi4 On TAI ZUI TSUI Hangul : 1N Korean CHWU
KPS 10721-2000 8C43

Unicode 12.1
Character
Jyutping soeng4
Big5 HK Supplementary Character Set 8C43

Unicode 12.1
Character
Pinyin hǎn
Unicode Code Point 8C43

Records 1 - 6 of 6 retrieved in 114 ms