Unicode 5.2
Character
Pinyin YU4 Jyutping juk6 On IKU Kun NABE
Cangjie Input Code CYIB

Unicode 12.1
Character
Pinyin Jyutping juk6 On IKU Kun NABE
Cangjie Input Code CYIB

Records 1 - 2 of 2 retrieved in 36 ms