Unicode 5.2
Character Definition courteous , cordial ; zealous
Pinyin QIN2 Jyutping kan4 On KIN GON Kun NENGORO Hangul Korean KUN Viet cần
Variant U+52E4

Unicode 5.2
Character
Variant U+52E4

勤
Unicode 5.2
Character 勤
Variant U+52E4

Records 1 - 3 of 3 retrieved in 49 ms