Unicode 5.2
Character
Pinyin YANG1 Jyutping joeng2 joeng5 On AU YOU Kun AOGU AOMUKE TANOSHIMU Korean ANG

Unicode 5.2
Character Definition dust
Pinyin YANG3 Jyutping joeng2 joeng5 On AU Kun CHIRI Hangul Korean ANG

Unicode 5.2
Character Definition discontented , dispirited , sad
Pinyin YANG4 Jyutping joeng2 joeng3 On YOU Kun URAMU Hangul Korean ANG Tang qiɑ̀ng

Unicode 5.2
Character
Pinyin YANG3 Jyutping joeng2

Unicode 12.1
Character
Pinyin yǎng Jyutping joeng2 joeng5 On AU YOU Kun AOGU AOMUKE TANOSHIMU Korean ANG

Unicode 12.1
Character Definition dust
Pinyin yǎng Jyutping joeng2 joeng5 On AU Kun CHIRI Hangul : 1N Korean ANG

Unicode 12.1
Character Definition discontented , dispirited , sad
Pinyin yàng Jyutping joeng2 joeng3 On YOU Kun URAMU Hangul : 0N Korean ANG Tang qiɑ̀ng

Unicode 12.1
Character
Pinyin yāng Jyutping joeng2

Unicode 12.1
Character
Pinyin yǎng Jyutping joeng2 On YOU OU
Simplified U+299EB

Records 1 - 9 of 9 retrieved in 404 ms