Entry
Source
Unicode 5.2
Characters

Definition
Character
Total Strokes
22
Unicode Code Point
Unicode Radical-Stroke Count
Cihai, Zhonghua Bookstore, 1983
Cangjie Input Code

Reference
Hanyu Da Zidian Pinyin
Hanyu Da Zidian position
IRG Hanyu Da Zidian
KangXi

Radical/Stroke
IRG PRC and Singapore
IRG South Korea
IRG Taiwan

Dictionaries
Pinyin
Jyutping

16 record(s) retrieved in 6 ms