Entry
Source
Unicode 5.2
Characters

Definition
Character
Total Strokes
4
Unicode Code Point
Unicode Radical-Stroke Count
Cangjie Input Code

Reference
Hanyu Da Zidian Pinyin
Hanyu Da Zidian position
IRG Hanyu Da Zidian
KangXi

Radical/Stroke
IRG North Korea
IRG PRC and Singapore
IRG Taiwan

Encodings
KPS 10721-2000

Dictionaries
Pinyin
HU4
Jyutping

16 record(s) retrieved in 6 ms