Unicode 5.2
Character Definition alas , exclamation of surprise or pain
Pinyin AI1 AI4 Jyutping aai1 oi1 On KAI KI AI I Kun AA AAOO IYAIYAKOTAERU Hangul Korean AY Viet hãy
Variant U+8A92
Mathews: Chinese-English Dictionary 4
Hong Kong school grade 4

Unicode 5.2
Character Definition dumb , mute ; become hoarse
Pinyin YA3 YA1 E4 Jyutping aa1 aa2 ak1 On A Kun OSHI Hangul Korean A Tang
Simplified U+54D1 Variant U+5516
Lau: A Practical Cantonese-English Dictionary, 197 4

Unicode 5.2
Character Definition peaceful , tranquil , quiet
Pinyin AN1 Jyutping ngon1 on1 On AN Kun YASUI YASUNJIRU IZUKUNSO Hangul Korean AN Tang *qɑn Viet an
Karlgren: Analytic Dictionary of Chinese and Sino- 4

Unicode 5.2
Character Definition peaceful , quiet ; clear ; late in the day
Pinyin YAN4 Jyutping aan3 ngaan3 On AN Kun OSOI Hangul Korean AN Tang qàn qèn qěn
Karlgren: Analytic Dictionary of Chinese and Sino- 4

Unicode 5.2
Character Definition table , bench ; legal case
Pinyin AN4 Jyutping ngon3 on3 On AN Kun TSUKUE KANGAERU Hangul Korean AN Tang qɑ̀n Viet duyên án
Karlgren: Analytic Dictionary of Chinese and Sino- 4
Hong Kong school grade 4

Unicode 5.2
Character Definition eucalyptus
Pinyin AN1 AN4 Jyutping on1 on3 Hangul Korean AN
Karlgren: Analytic Dictionary of Chinese and Sino- 4

Unicode 5.2
Character Definition saddle ; any saddle-shaped object
Pinyin AN1 Jyutping on1 On AN Kun KURA Hangul Korean AN Tang *qɑn Viet yên
Variant U+978C
Karlgren: Analytic Dictionary of Chinese and Sino- 4

Unicode 5.2
Character Definition crow , raven ; Corvus species ( various )
Pinyin YA1 YA3 Jyutping aa1 ngaa1 On A Kun KARASU Hangul Korean A Tang *qa
Simplified U+9E26 Variant U+9D76
Cowles: A Pocket Dictionary of Cantonese, 1999 4 Meyer, Wempe: Student's Cantonese-English Dictiona 4

Unicode 5.2
Character Definition crow , raven ; Corvus species ( various )
Pinyin YA1 YA3 Jyutping aa1 ngaa1 On A Kun KARASU Hangul Korean A Tang *qa
Simplified U+9E26 Variant U+9D76
Cowles: A Pocket Dictionary of Cantonese, 1999 4 Meyer, Wempe: Student's Cantonese-English Dictiona 4

Unicode 5.2
Character
Total Strokes 4

Unicode 5.2
Character
Total Strokes 4

Unicode 5.2
Character Definition (J) non-standard form of U+7B2C , sequence , number ; grade , degree
Total Strokes 4

Unicode 5.2
Character
Total Strokes 4

Unicode 5.2
Character Definition a net ; net-like , radical 122
Pinyin WANG3 Jyutping mong5
Total Strokes 4

Unicode 5.2
Character Definition frozen ; cold
Jyutping ding1 ting1
Total Strokes 4

Unicode 5.2
Character
Total Strokes 4

Unicode 5.2
Character Definition ( standard form of ) a surplus or excess , a tithe , a great stock of merit
Pinyin LE4 Jyutping lak6
Total Strokes 4

Unicode 5.2
Character Definition ( ancient form of ) deception ; sleight of hand ; magic
Pinyin HUAN4 Jyutping nap6 wan6
Total Strokes 4

Unicode 5.2
Character Definition ( ancient form of ) claws of birds or animals , feet , to scratch , to claw , to grasp
Pinyin ZHAO3 Jyutping zaau2
Total Strokes 4

Unicode 5.2
Character Definition ( ancient form of ) a friend ; a companion ; a associate , friendly , to make friends of , brotherly regard
Pinyin XU4 YOU3 YOU4 Jyutping zaau5
Total Strokes 4

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) space between the throne and the retiring room behind it , to store up ; to save up , peaceful , used as a term of comparison
Pinyin ZHU4 Jyutping cyu5
Total Strokes 4

Unicode 5.2
Character Definition ( ancient form of ) to arrive at ; to go to
Jyutping zi1
Total Strokes 4

Unicode 5.2
Character Definition ancient form of 'five' Value 5
Pinyin JU4 Jyutping geoi6
Total Strokes 4

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) a book or painting which can be easily folded or rolled up , a division of a book
Pinyin JUAN4 Jyutping gyun2
Total Strokes 4

Unicode 5.2
Character Definition dried up ( of waterway ; the channel of a river ; a pond , etc .)
Jyutping kap1 Viet ướt
Total Strokes 4

Unicode 5.2
Character Definition ( non-classical form same as ) mutually ; together ; each other ( dialect ) scratching or clawing to and fro
Pinyin HU4 Jyutping wu6 wui1
Total Strokes 4

Unicode 5.2
Character Definition male adult ; robust , vigorous ; 4th heavenly stem
Pinyin DING1 ZHENG1 Jyutping ding1 zaang1 zang1 On TEI CHOU TOU Kun HINOTO ATARU YOBORO Hangul Korean CENG Tang *deng deng Viet đinh
Frequency 4

Unicode 5.2
Character Definition unit of length equal 3.3 meters ; gentleman , man , husband
Pinyin ZHANG4 Jyutping zoeng6 On JOU CHOU Kun TAKE DAKE Hangul Korean CANG Tang *djhiɑ̌ng djhiɑ̌ng Viet trượng
Frequency 4

Unicode 5.2
Character Definition table
Pinyin JI1 Jyutping gei1 On KI GI Kun SONO SORE DAI Korean KI
Variant U+5176
Frequency 4

Unicode 5.2
Character Definition no , not ; un- ; negative prefix
Pinyin BU4 FOU3 FOU1 Jyutping bat1 fau2 On FU BU FUTSU HI Kun SEZU NIARAZU INAYA Hangul Korean PWU PWUL Tang *biət biət Viet bất
Variant U+F967
Total Strokes 4

Unicode 5.2
Character Definition and ; with ; to ; for ; give , grant
Pinyin YU3 YU4 YU2 Jyutping jyu4 jyu5 jyu6 On YO Kun ATAERU KUMISURU TOMONI Korean YE Viet dữ
Traditional U+8207
Total Strokes 4

Unicode 5.2
Character Definition parapet ; invisible
Pinyin MIAN3 Jyutping min5 On BEN MEN Kun MIENU Korean MYEN
Total Strokes 4

Unicode 5.2
Character Definition beggar ; beg ; give
Pinyin GAI4 Jyutping koi3 On KAI KATSU Kun KOU Korean KAL KAY Viet cái
Total Strokes 4

Unicode 5.2
Character Definition clown , comedian ; 2nd terrestrial branch
Pinyin CHOU3 Jyutping cau2 On CHUU CHU Kun USHI Hangul Korean CHWUK CHWU Viet sửu
Traditional U+919C
Total Strokes 4

Unicode 5.2
Character Definition the period from 1 to 3 a.m.; 2nd character of the 'branches'
Pinyin CHOU3 On CHUU Kun USHI
Total Strokes 4

Unicode 5.2
Character Definition monopolize , take sole possession
Pinyin ZHUAN1 Jyutping zyun1 On SEN Kun MOPPARA
Traditional U+5C08
Total Strokes 4

Unicode 5.2
Character Definition thirty , thirtieth
Pinyin SHI4 On SEI SE Kun YO
Variant U+4E16
Total Strokes 4

Unicode 5.2
Character Definition third ; 3rd heavenly stem
Pinyin BING3 Jyutping bing2 On HEI HYOU Kun HINOE Hangul Korean PYENG Viet bính
Frequency 4

Unicode 5.2
Character Definition silk ; fine thread ; wire ; strings
Pinyin SI1 Jyutping si1
Traditional U+7D72
Frequency 4

Unicode 5.2
Character Definition discard , reject , lose
Pinyin DIU1 Jyutping diu1 diu6 On CHUU CHU Kun SARU NAGEUTSU Hangul Korean CWU
Simplified U+4E22
Frequency 4

Unicode 5.2
Character Definition discard
Pinyin DIU1 Jyutping diu1 diu6 On CHUU CHU Kun SARU NAGEUTSU Korean CWU Viet điêu
Traditional U+4E1F
Frequency 4

Unicode 5.2
Character Definition half of tree trunk ; rad . no . 90
Pinyin QIANG2
Variant U+723F
Total Strokes 4

Unicode 5.2
Character Definition central ; center , middle ; in the midst of ; hit ( target ); attain
Pinyin ZHONG1 ZHONG4 Jyutping zung1 zung3 On CHUU Kun NAKA UCHI ATARU Hangul Korean CWUNG Tang *djiùng djiung Viet trung
Total Strokes 4

Unicode 5.2
Character Definition catch
Pinyin JI3 On KEKI KYAKU Kun MOTSU TORU Korean KUK
Total Strokes 4

Unicode 5.2
Character Definition dense
Pinyin JIE4 On KAI Kun SANRANSURU
Total Strokes 4

Unicode 5.2
Character Definition abundant , lush , bountiful , plenty
Pinyin FENG1 Jyutping fung1 On HOU FU FUU BU Kun MIMEYOI SHIGERU Hangul Korean PONG Viet phong
Traditional U+8C50
Total Strokes 4

Unicode 5.2
Character Definition string ; relatives ; conspire
Pinyin CHUAN4 GUAN4 Jyutping cyun3 gwaan3 On SEN KAN Kun KUSHI TSURANUKU Hangul Korean KOC KWAN CHEN Viet xuyến
Variant U+F905
Frequency 4

Unicode 5.2
Character Definition draw near , approach ; descend
Pinyin LIN2 LIN4 Jyutping lam4
Traditional U+81E8
Frequency 4

Unicode 5.2
Character Definition small round object ; pellet , pill
Pinyin WAN2 Jyutping jyun2 jyun4 On GAN Kun MARUI MARUMERU TAMA Hangul Korean HWAN Tang huɑn Viet hoàn
Frequency 4
Hong Kong school grade 4

Unicode 5.2
Character Definition small round object ; pellet , pill
Pinyin WAN2 Jyutping jyun2 jyun4 On GAN Kun MARUI MARUMERU TAMA Hangul Korean HWAN Tang huɑn Viet hoàn
Frequency 4
Hong Kong school grade 4

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 1732 ms