Unicode 5.2
Character Definition fine stone ; fine jade
Pinyin HU4 Jyutping wu6

Unicode 5.2
Character Definition fine ( material , etc .) and delicate ( workmanship , etc .) decorative design or pattern
Pinyin MU4 Jyutping man6 muk6

Unicode 5.2
Character Definition fine cotton cloth ; fine woolen cloth
Pinyin DIE2 YI4 Jyutping dip6 taai1

Unicode 5.2
Character Definition fine stone like jade
Jyutping si1

Unicode 5.2
Character Definition fine stone which is little less valuable than jade
Pinyin YOU2 YU2 Jyutping zyu4 zyu5

Unicode 5.2
Character Definition fine jade
Pinyin BU4 Jyutping bou6 bou6

Unicode 5.2
Character Definition fine jade
Pinyin TU2 Jyutping caau1 caau4 tou4

Unicode 5.2
Character Definition fine rice seedling ; growing rice in order , ( same as ) shade of trees ; shade
Pinyin YAN4 Jyutping zaam1 zaam3 zim3

Unicode 5.2
Character Definition fine woven pattern
Pinyin HAN4 JIN3 Jyutping gan2

Unicode 5.2
Character Definition fine down ; floss ; wool
Pinyin RAN3 Jyutping zim5

Unicode 5.2
Character Definition fine and soft hair , feather
Jyutping fu1

Unicode 5.2
Character Definition fine and soft hair , feather
Jyutping fu1

Unicode 5.2
Character Definition fine woolen blanket on top of a saddle ; used as some decoration , ( same as ) fine ; soft fur
Pinyin RONG2 RONG3 Jyutping zung4

Unicode 5.2
Character Definition fine horse , swift horse , swift ; speedy
Jyutping zaau1

Unicode 5.2
Character Definition fine hair
Jyutping sung1

Unicode 5.2
Character Definition fine hair ; beautiful hair , short hair , a coiffure with a topknot
Pinyin FU3 POU2 Jyutping fu1 paau4

Unicode 5.2
Character Definition fine hair , hairy
Pinyin CHA3 CUO2 Jyutping co1 gwaan1 zaau1

Unicode 5.2
Character Definition fine hair ; luster of hair ; smooth and glossy of the hair , the woman's hair in a knot on the top of the head , hairy
Pinyin CUAN2 Jyutping cyun4

Unicode 5.2
Character Definition fine teeth , irregular teeth
Pinyin KAN3 YAN2 YAN4 Jyutping zim6

Unicode 5.2
Character Definition fine dust , dirt
Pinyin AI1 Jyutping aai1 oi1 On AI Kun CHIRI HOKORI Hangul Korean AY Tang *qəi Viet ai

Unicode 5.2
Character Definition fine hair ; measure of length
Pinyin HAO2 Jyutping hou4 On KOU GOU Kun SUKOSHI Hangul Korean HO Tang hɑu Viet hào

Unicode 5.2
Character Definition fine hair or fur on animals
Pinyin CUI4 QIAO1 XIA1 Jyutping ceoi3 On ZEI SEI SETSU Kun MUKUGE Hangul Korean CHWI

Unicode 5.2
Character Definition fine woollen cloth ; a mat used by the emperor in worshipping god
Pinyin QU2 Jyutping keoi4 On KU GU KYO GO Kun MOUSEN

Unicode 5.2
Character Definition fine piece of jade
Pinyin MAO4 MEI4 Jyutping mou6 mui6 On BOU MOU MAI Hangul Korean MO Tang mɑ̀u mə̀i Viet cười mồi

Unicode 5.2
Character Definition fine quality jade
Pinyin AI4 Jyutping oi3
Traditional U+74A6

Unicode 5.2
Character Definition fine quality jade
Pinyin AI4 Jyutping ngoi3 oi3 On AI
Simplified U+7477

Unicode 5.2
Character Definition fine jade
Pinyin XUAN2 Jyutping syun4 On SEN ZEN KEI KE Hangul Korean SEN

Unicode 5.2
Character Definition fine bamboo
Pinyin JUN4 Jyutping kwan1 kwan3 On KIN Kun SHINODAKE YA TAKENOKO

Unicode 5.2
Character Definition fine bamboo
Pinyin DU4 LU4

Unicode 5.2
Character Definition fine silks ; floss
Pinyin KUANG4 Jyutping fong3 kong3 kwong3 On KOU Kun WATA NUME Hangul Korean KWANG Viet quang
Variant U+7E8A

Unicode 5.2
Character Definition fine linen ; fine hemp fiber
Pinyin CHI1 Jyutping ci1 On CHI Kun HOSONUNO Hangul Korean CHI Tang djhi Viet
Simplified U+2B128

Unicode 5.2
Character Definition fine thin silk ; elegant , beautifu
Pinyin QI3 YI3 Jyutping ji2 On KI Kun AYA Hangul Korean KI Tang *kyɛ̌
Simplified U+7EEE

Unicode 5.2
Character Definition fine silk
Pinyin JIAN1 Jyutping gim1 On KEN Kun KINU Hangul Korean KYEM
Simplified U+7F23

Unicode 5.2
Character Definition fine cloth
Pinyin SUI4 HUI4 Jyutping seoi6 On KEI E SEI SAI Hangul Korean SEY Tang huèi siuɛ̀i

Unicode 5.2
Character Definition fine silk guaze ; torn piece of silk
Pinyin XU1 RU2 Jyutping seoi1 On JU Kun USUGINU

Unicode 5.2
Character Definition fine thin silk ; elegant , beautifu
Pinyin QI3 Jyutping ji2
Traditional U+7DBA

Unicode 5.2
Character Definition fine silk
Pinyin JIAN1 Jyutping gim1
Traditional U+7E11

Unicode 5.2
Character Definition fine woolen fabrics
Pinyin RONG2 Jyutping jung4 On JOU NYU

Unicode 5.2
Character Definition fine
Pinyin HU1 WU3 MEI2 WU2 Jyutping fu1 mou5 On KO KU BU MU Kun HOJISHI Hangul Korean MWU

Unicode 5.2
Character Definition fine
Pinyin XU4 YU4 Jyutping jyu6 zeoi6 On SHO JO YO Kun UTSUKUSHII

Unicode 5.2
Character Definition fine clothes
Pinyin NONG2 Jyutping nung4 On JOU NYU JUU Kun ATSUI

Unicode 5.2
Character Definition fine
Pinyin TAN4 TAN3 Jyutping daam6 zin6
Simplified U+8D55

Unicode 5.2
Character Definition fine
Pinyin TAN4 TAN3 Jyutping zin6
Traditional U+8CE7

Unicode 5.2
Character Definition fine rain , drizzle
Pinyin MU4 Jyutping muk6 On BOKU MOKU Viet đong móc

Unicode 5.2
Character Definition fine horse
Pinyin KUN1 Jyutping kwan1

Unicode 5.2
Character Definition fine growth of hair curly hair
Pinyin QUAN2 Jyutping kyun4 On KEN GEN Kun URUWASHII Korean KWEN

𫄨
Unicode 5.2
Character 𫄨 Definition fine linen , fine help cloth
Pinyin CHI1 Jyutping ci1
Traditional U+7D7A

ファイン
JMdict 100319
Reading ファイン
Translation eng fine Translation ger fein ; hochwertig ; hervorragend ; schön ; gut ; heiter ; gut ; schön ; ( Wetter ) ; .

ファインケミカル
JMdict 100319
Reading ファインケミカル
Translation eng fine chemical Translation ger Feinchemikalie ; ( hochreine Chemikalie )

Reading ファインセラミックス
Translation eng fine ceramics Translation ger Feinkeramik

Records 1 - 50 of 585 retrieved in 1022 ms