Characters

Unicode 5.2
Character Definition to hide , to secrete , to repress ; to bend
Pinyin YAN3 Jyutping jin2 On EN Kun KAKUSU HUSU NABIKU HAKO DOBU Hangul Korean EN

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin yan3
English to hide , to secrete , to repress ; to bend

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin yan3 Reading On エン Reading Kun かく .す ; ふ.す ; なび .く ; はこ ; どぶ Reading Korean eon
Meaning to hide ; to secrete ; to repress ; to bend

Records 1 - 3 of 3 retrieved in 18 ms