Characters

Unicode 5.2
Character Definition roe
Pinyin ER2 Jyutping ji4
Traditional U+9B9E

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin er2
English caviar ; fish roe

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin er2
Deutsch Kaviar (u.E.) (S)

Unicode 12.1
Character Definition roe
Pinyin ér Jyutping ji4
Traditional U+9B9E

CC-CEDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin er2
English caviar ; fish roe

HanDeDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin er2
Deutsch Kaviar (S)

Records 1 - 6 of 6 retrieved in 126 ms